Szukaj
Szukaj
Close this search box.

Ogólne warunki zakupu

Ogólne Warunki Zakupu stosowane przez spółkę Atagor z siedzibą w Trzebini - obowiązujące od dnia 01.11.2021 roku

Ogólne warunki zakupu – Art. 1. Słowniczek

Ogólne warunki zakupu. Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu stosowanych przez spółkę Atagor sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oznaczają odpowiednio:

OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu;

Dostawca – przedsiębiorca, do którego Atagor kieruje Zamówienie lub Zapytanie Ofertowe i z którym, Atagor zawiera Umowę;

Strony – łącznie Atagor i Dostawca;

Umowa – każda umowa dostawy, sprzedaży, świadczenia usług, zlecenia, o dzieło lub jakakolwiek inna umowa, na podstawie której Atagor uzyskuje jakiekolwiek świadczenie od Dostawcy, w tym Towar lub Usługę, zawierana przez Atagor i Dostawcę na warunkach określonych w OWZ;

Towar – wszelkie materiały, produkty, półprodukty, wyroby i inne rzeczy będące przedmiotem Umowy pomiędzy Atagor a Dostawcą na warunkach określonych w OWZ;

Usługa – wszelkie usługi lub prace wykonywane przez Dostawcę na rzecz Atagor, w tym również wykonanie dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na warunkach określonych w OWZ;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 121 ze zm.);

Cena – cena netto za Towar lub wynagrodzenie ryczałtowe za Usługę określone w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy;

Cennik – cennik netto Towarów lub Usług Dostawcy;

Zamówienie – składana przez Atagor oferta lub oferta elektroniczna – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w tym dokumencie (zamówieniu) oraz w OWZ, która może być przyjęta przez Dostawcę bez zastrzeżeń, chyba że Zamówienie wyraźnie dopuszcza taką możliwość;

Zapytanie Ofertowe – składane Dostawcy przez Atagor zaproszenie do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na Towary lub Usługi wskazane w tym zapytaniu;

Oferta Dostawcy – przyjęta przez Atagor, bez zastrzeżeń lub propozycji zmian, oferta Dostawcy złożona Atagor przez Dostawcę na skutek Zapytania Ofertowego;

Dzień Roboczy – dzień powszedni, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ogólne warunki zakupu – Art. 2. Postanowienia ogólne

 1. OWZ regulują sposób zawierania oraz realizowania Umów pomiędzy Atagor a Dostawcą.
 2. OWZ stanowią integralną część Zamówienia, Zapytania Ofertowego oraz Umowy.
 3. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWZ, a innymi uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Atagor a Dostawcą w drodze negocjacji, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia ustalone pomiędzy Stronami w drodze negocjacji, które powinny zostać obustronnie potwierdzone na piśmie lub drogą mailową, pod rygorem nieważności. Negocjacji nie podlegają następujące postanowienia:

– w zakresie OWZ: art. 2, art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 3 – ust. 6, art. 4, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 – ust. 3, art. 8 ust. 2, art. ust. 8, art. 8. ust. 10, art. 9 ust. 1, art. 11, art. 15,
– w zakresie Załącznika nr 1 do OWZ: § 3, § 4, § 6,
– w zakresie Załącznika nr 2 do OWZ: § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8.

 1. Do Umów zawieranych w trybie składania Zamówień lub Zapytań Ofertowych pomiędzy Atagor a Dostawcą stosuje się OWZ w całości. Do Umów zawieranych w trybie składania Zamówień lub Zapytań Ofertowych pomiędzy Atagor a Dostawcą nie stosuje się jakichkolwiek warunków sprzedaży, dostawy, a także innych regulaminów lub wzorców umów stosowanych przez Dostawcę.
 2. OWZ są dostarczane Dostawcy wraz z Zamówieniem. Przyjęcie Zamówienia lub złożenie oferty na skutek Zapytania Ofertowego przez Dostawcę stanowi jednocześnie akceptację OWZ przez Dostawcę oraz zobowiązanie Dostawcy do przestrzegania postanowień OWZ.
 3. OWZ wiążą Atagor od chwili złożenia Zamówienia lub wystosowania do Dostawcy Zapytania Ofertowego, chyba że Strony postanowiły inaczej w drodze odrębnego uzgodnienia.
 4. Strony wyłączają stosowanie art. 661 § 1 – 3, art. 662 § 1 i § 2, 681 § 1 oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

Ogólne warunki zakupu – Art. 3. Zapytanie Ofertowe

 1. Zapytanie Ofertowe nie wiąże Atagor.
 2. Oferta wysłana Atagor przez Dostawcę w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe będzie wiążąca dla Dostawcy przez okres 30 dni od dnia jej wysłania.
 3. Atagor nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem oraz przygotowaniem przez Dostawcę oferty na skutek Zapytania Ofertowego.
 4. Atagor w żadnym wypadku, do chwili jej wyraźnego przyjęcia, nie jest związany ofertą złożoną przez Dostawcę na skutek Zapytania Ofertowego .
 5. Do zawarcia Umowy dojdzie dopiero z momentem przyjęcia przez Atagor oferty Dostawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, poczty mailowej lub innego elektronicznego systemu przekazywania danych.
 6. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ofertę Dostawcy złożoną na skutek Zapytania Ofertowego, Atagor wyśle do Dostawcy zastrzeżenie lub propozycję zmiany, ten dokument odtąd traktowany będzie jako Zamówienie, o ile będzie zawierał informacje wskazane w art. 4 ust. 2 OWZ. 

Ogólne warunki zakupu – Art. 4. Zamówienie

 1. Atagor może składać Zamówienia za pośrednictwem faksu, poczty mailowej lub innego elektronicznego systemu przekazywania danych, co będzie równoznaczne ze składaniem Zamówień w formie pisemnej.
 2. Zamówienie określać będzie co najmniej:

– oznaczenie zamawianych Towarów lub Usług,
– ilość zamawianych Towarów lub Usług,
– termin dostawy Towarów lub świadczenia Usług,
– miejsce dostawy Towarów lub świadczenia Usług,
– cenę jednostkową Towaru lub wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu świadczonych Usług.

 1. Zamówienia będą składane przez Atagor w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku złożenia Zamówienia w dzień inny niż Dzień Roboczy, przyjmuje się, że Zamówienie zostało złożone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.
 2. Zamówienie może określać datę jego ważności (tj. termin związania Atagor ofertą lub ofertą elektroniczną). W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie określać daty ważności przyjmuje się, że jest ważne w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W tym terminie Dostawca musi przyjąć Zamówienie Atagor ze skutkami wskazanymi w art. 4 ust. 6 OWZ.
 3. W przypadku gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, Dostawca, w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Atagor, zobowiązany jest przesłać Atagor potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak odpowiedzi Dostawcy w ww. terminie traktowany będzie jako potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na warunkach Atagor.
 4. Z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Dostawcę na podstawie art. 4 ust. 4 lub ust. 5 OWZ, dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy, na warunkach wskazanych w Zamówieniu.
 5. Jeżeli w odpowiedzi na Zamówienie Dostawca wyśle do Atagor zastrzeżenie lub propozycję zmiany, ten dokument odtąd traktowany będzie jako oferta Dostawcy złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, do której stosuje się art. 3 OWZ. 

Ogólne warunki zakupu – Art. 5. Zmiana Zamówienia lub Oferty Dostawcy

 1. W przypadku, gdy Zamówienie lub Oferta Dostawcy nie została jeszcze zrealizowana w części lub całości, Atagor może dokonać zmiany w złożonym Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy na zasadach wskazanych w niniejszym art. 5 OWZ. W takiej sytuacji Atagor niezwłocznie powiadomi Dostawcę o proponowanej zmianie.
 2. Dostawca ma obowiązek ustosunkować się do zaproponowanych zmian w terminie 2 dni od dnia powiadomienia.
 3. W przypadku, gdy Dostawca odmówi uwzględnienia zmian zaproponowanych przez Atagor lub nie ustosunkuje się do ww. zmian, Atagor ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od dnia odmowy Dostawcy lub bezskutecznego upływu terminu wskazanego w art. 5 ust. 2 OWZ.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane zmiany pociągają za sobą zmianę Ceny, Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym Atagor.
 5. W przypadku, gdy Atagor uzna, że zaproponowana zmiana Ceny jest nieadekwatna do zakresu zmian i przewyższa Cenę normalnie określoną w Cenniku Dostawcy, Atagor będzie miał prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Dostawcę o zmianie Ceny.
 6. W przypadku, gdy Dostawca wyrazi zgodę na zmianę Zamówienia i nie wskaże przy tym zmiany Ceny, przyjmuje się, że zmiana Zamówienia pozostaje bez wpływu na pierwotnie ustaloną Cenę.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 6. Cena Towaru lub Usługi

 1. Cena określona w Zamówieniu oraz w Ofercie Dostawcy jest stała i jest Ceną wiążącą Strony.
 2. Cena określona w Zamówieniu oraz w Ofercie Dostawcy skalkulowana jest w taki sposób, że obejmuje również wszelkie opłaty celne, koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, koszty transportu do siedziby Atagor lub innego miejsca wskazanego przez Atagor, koszty montażu oraz uruchomienia w miejscu docelowym, jak również wynagrodzenie oraz opłaty związane z korzystaniem z praw własności intelektualnej oraz przemysłowej oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Dostawcę zgodnie z Umową oraz OWZ, a niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
 1. W przypadku, gdy Atagor otrzyma od Dostawcy Cennik, Dostawca może zmienić obowiązujące w Cenniku Ceny po upływie 30 dni od dnia powiadomienia Atagor o zmianie Cen poprzez przedstawienie nowego Cennika oraz po uzyskaniu zgody Atagor. Do tego czasu Atagor będzie składać Zamówienie, a Dostawca będzie je realizować, po Cenie wskazanej w dotychczasowym Cenniku.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 7. Termin i warunki wykonania Umowy

 1. Terminowość dostawy, kompletność i zgodność dostarczonego Towaru z Zamówieniem lub Ofertą Dostawcy, jak również wykonanie Usług w terminie i w sposób określony w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy, mają dla Atagor znaczenie zasadnicze i strategiczne.
 2. W przypadku przekroczenia określonego w Zamówieniu lub w Ofercie Dostawcy terminu dostawy części albo całości Towaru lub wykonania części albo całości Usługi, Atagor może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % łącznej Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy za każdy dzień opóźnienia.
 3. Niezależnie od możliwości dochodzenia przez Atagor od Dostawcy kary umownej wskazanej w art. 7 ust. 2 OWZ, Atagor jest upoważniony według swojego uznania do odstąpienia od Umowy w całości lub części w ciągu 14 dni od dnia wskazanego w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy terminu dostawy Towaru lub wykonania Usługi, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przez Dostawcę zobowiązania i bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Atagor o wszystkich okolicznościach mających wpływ na termin dostawy Towaru lub wykonania Usługi. W przypadku, gdy na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dojdzie do zmiany terminu dostawy Towaru lub wykonania Usługi art. 7 ust. 2 i ust. 3 OWZ stosuje się.
 5. Atagor jest uprawniony, wedle swojego wyboru, do zwrócenia Dostawcy, na jego koszt i ryzyko, każdej dostawy dostarczonej przed terminem Dostawy wskazanym w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy albo do obciążenia Dostawcy kosztami jej magazynowania (składowania) aż do umownego terminu dostawy.
 6. W terminie określonym w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy wraz z dostarczonym Towarem/wykonaną Usługą Dostawca zobowiązany jest dostarczyć atesty, deklaracje, certyfikaty, potwierdzające zgodność przedmiotu dostawy (Towaru lub Usługi) z obowiązującymi normami i przepisami oraz inne dokumenty (np. dokumenty gwarancyjne, instrukcje prawidłowego magazynowania), stanowiące integralną część Umowy, pod rygorem odmowy przyjęcia danej dostawy (przyjęcia Towaru bądź odbioru Usługi) i naliczenia kary umownej, o której mowa w art. 7 ust. 2 OWZ lub skorzystania z uprawnienia wskazanego w art. 7 ust. 3 OWZ.
 7. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, w szczególności w przypadku stwierdzenia niekompletności bądź wad w przedmiocie dostawy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi, Atagor może żądać zapłaty przez Dostawcę kary umownej w wysokości 1% brutto wartości zamówienia za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy.
 8. Przejście własności przedmiotu dostawy następuje z chwilą jego odbioru przez Atagor w miejscu przez niego wskazanym.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 8. Płatności

 1. Podstawą zapłaty za dostarczony Towar lub prawidłowo wykonaną Usługę będzie faktura VAT lub rachunek.
 2. Dostawca może wystawić fakturę VAT po dokonaniu przez Atagor odbioru Towaru bez zastrzeżeń lub odbioru wykonania Usługi bez zastrzeżeń.
 3. Faktura VAT za dostarczenie Towarów będzie zawierać informację na temat nazwy Towaru (indeksu), ilości dostarczonego Towaru oraz cen jednostkowych Towaru wskazanych w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy. Do cen jednostkowych zostanie doliczony każdorazowo podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej. Załącznikiem do faktury będzie dokument WZ potwierdzający dostarczenie zamówionych Towarów do Atagor.
 1. Faktura VAT z tytułu wykonania Usług będzie zawierać informacje na temat rodzaju wykonanej Usługi, okresu jej wykonania oraz Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy, powiększonej o należny podatek VAT.
 2. Faktury VAT są wystawiane i płatne w PLN.
 3. Strony ustalają, że zapłata będzie następowała każdorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT.
 4. Termin płatności będzie wynosił 60 dni od dnia doręczenia Atagor przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba, że zamówienie stanowi inaczej. Faktury VAT będą doręczane na adres siedziby Atagor listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo osobiście albo pocztą elektroniczną w formacie pliku .pdf na adres: faktury@atagor.com po uprzednim uzyskaniu od Atagor zgody na przesyłanie faktur elektronicznych. Wyrażenie przez Atagor zgody na doręczanie faktur elektronicznych oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w inny sposób.
 1. Strony dopuszczają możliwość potrącenia przez Atagor wierzytelności przysługujących mu wobec Dostawcy z wzajemnymi wierzytelnościami Dostawcy wobec Atagor.
 2. Brak płatności faktury w terminie wskazanym w art. 8 ust. 7 OWZ nie zwalnia Dostawcy z prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.
 3. Dostawca zobowiązuje się nie dochodzić od Atagor zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tym samym Dostawca zrzeka się dochodzenia od Atagor tych odsetek.
 4. W przypadku uiszczenia przez Atagor zaliczki (przedpłaty) na poczet wykonania przez Dostawcę Umowy, w razie odstąpienia przez Atagor od Umowy lub jej rozwiązania w jakimkolwiek trybie, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Atagor tej zaliczki w całości w terminie 48 godzin od chwili odstąpienia od bądź rozwiązania Umowy, pod rygorem naliczania przez Atagor odsetek od niezwróconej zaliczki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Dostawca oświadcza, że Towary lub Usługi nie naruszają praw własności intelektualnej (praw autorskich lub praw własności przemysłowej) osób trzecich oraz że nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich z tytułu ww. praw.
 2. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Atagor z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw, o których mowa w art. 9 ust. 1 OWZ, Dostawca zwolni Atagor z ww. odpowiedzialności, wstąpi do procesu i zwróci Atagor wszelkie koszty poniesione przez Atagor w związku z ww. roszczeniem, w tym koszty obsługi prawnej, jak również naprawi poniesioną przez Atagor szkodę.
 3. Jeżeli Towar lub Usługa zostanie uznana za naruszającą prawa, o których mowa w art. 9 ust. 1 OWZ, Dostawca na swój koszt, według wyboru Atagor, uzyska dla Atagor prawa do kontynuowania korzystania z Towaru (Usługi) lub dokona wymiany Towaru (Usługi) na Towar (Usługę) nie naruszającą praw, o których mowa powyżej.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 10. Ubezpieczenie OC

 1. W momencie zawierania Umowy, jak również przez cały okres obowiązywania gwarancji udzielonych na dostarczane Towary oraz świadczone Usługi oraz w okresie obowiązywania rękojmi, Dostawca zobowiązany jest posiadać oraz przedstawiać na każde żądanie Atagor ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie OC za produkt, obejmujące zarówno szkody na osobie jak i mieniu wyrządzone Atagor lub jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.
 2. Polisy ubezpieczeniowe, stanowiące dowód zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w art. 10 ust. 1 OWZ, nie mogą przewidywać dochodzenia przez zakład ubezpieczeń od Atagor regresu oraz powinny przewidywać możliwość bezpośredniej wypłaty odszkodowania na rzecz Atagor.
 3. W przypadku zgłoszenia roszczeń, objętych wskazanym w art. 10 ust. 1 OWZ ubezpieczeniem, przez Atagor lub jakiegokolwiek jego klienta, Dostawca ma obowiązek utrzymać ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 OWZ aż do prawomocnego zakończenia postępowania objętego zgłoszonymi roszczeniami.
 4. W przypadku niedochowania przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 OWZ, Atagor może dochodzić od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Ogólne warunki zakupu – Art. 11. Poufność

 1. Przez cały okres obowiązywania Umowy, jak również przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Dostawca zobowiązany jest do zachowania w poufności i nie udostępniania żadnym innym podmiotom treści Umowy oraz wszelkich innych informacji, które otrzymał od Atagor w związku z realizacją Umowy, jak również informacji o Towarach dostarczanych do Atagor oraz Usługach świadczonych na rzecz Atagor, a także do powstrzymywania się od wykorzystywania ww. informacji w celach innych niż realizacja Umowy. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia przez Dostawcę takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności następuje na żądanie sądu lub uprawnionego organu.
 2. W przypadku niedochowania przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 11 ust. 1 OWZ, Atagor może dochodzić od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 12. Siła wyższa

 1. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej pod warunkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomienia Atagor przez Dostawcę na piśmie lub drogą elektroniczną o fakcie wystąpienia siły wyższej, jej przyczynie, przewidywanym czasie trwania oraz skutkach dla realizacji Umowy.
 2. Siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania należytej staranności, które wystąpiło po dniu zawarcia Umowy i które uniemożliwiło należyte wykonanie umowy w całości lub w części. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności takie zdarzenia jak powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemie, akty terrorystyczne, wojny lub strajki o charakterze ogólnokrajowym bądź branżowym.
 3. Jeżeli okres trwania siły wyższej mającej wpływ na należyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Dostawcę przekroczy 1 (słownie: jeden) miesiąc, Atagor będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 13. Zmiany, odstąpienie, rozwiązanie Umowy

 1. Atagor może w odpowiednim zakresie pozostającym w związku z zawartą Umową, kontrolować w każdym czasie sposób wykonywania Umowy, w szczególności poprzez kontrolę miejsc, w których Umowa jest wykonywana.
 2. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Atagor na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy lub uniemożliwić jej realizację.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 2 OWZ, Atagor może żądać stosownej zmiany Umowy, w celu zapobieżenia niedogodnościom lub szkodom jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości dla Atagor w następstwie wystąpienia tych okoliczności. Dostawca ma obowiązek ustosunkować się do zaproponowanej zmiany w terminie 7 dni od jej otrzymania od Atagor.
 4. Atagor przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 14 dni od dnia odmowy Dostawcy dokonania zmian w Umowie lub bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3 OWZ.
 5. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 3 miesiące, Atagor ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
 6. W przypadku odstąpienia przez Atagor od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Atagor może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy.
 7. Atagor jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części – do chwili odbioru przedmiotu dostawy (Towaru lub Usługi), jak również w terminie 6 miesięcy od dnia jego odbioru, w każdym przypadku, gdy przedmiot dostawy nie może zostać lub nie został wykorzystany w terminie lub w celu, dla którego został zamówiony, w szczególności gdy umowa z kontrahentem Atagor na potrzeby której przedmiot dostawy został zamówiony została rozwiązana bądź od niej odstąpiono. W takim przypadku, Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia zwróconego przez Atagor przedmiotu dostawy lub jego części oraz zwrotu uiszczonej przez Atagor ceny.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 14. Rękojmia i gwarancja

 1. Dostawca zapewnia, że dostarczony przez niego przedmiot dostawy (Towar lub Usługa) będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z Zamówieniem i odpowiednimi przepisami/normami.
 2. Z dniem odbioru przedmiotu dostawy bez uwag i zastrzeżeń, rozpoczyna bieg okres rękojmi oraz gwarancji wskazany w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy. W braku wskazania tych okresów w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, zaś okres gwarancji – w braku jego wskazania w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy – wynosi 36 miesięcy.
 3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi nie może skończyć przed się upływem okresu odpowiedzialności Atagor wobec klienta z tego tytułu.
 4. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się, wedle wyboru Atagor, na własny koszt usunąć zgłoszone wady przedmiotu dostawy lub dostarczyć przedmiot dostawy wolny od wad w terminie wskazanym przez Atagor w wezwaniu reklamacyjnym, nie dłuższym niż 7 dni. Niezależnie od powyższego Atagor może żądać zapłaty przez Dostawcę kary umownej w wysokości 100 zł z tytułu wykrycia wady i zgłoszenia reklamacji.
 5. Jeżeli Dostawca nie usunie wad przedmiotu dostawy lub nie dostarczy przedmiotu dostawy wolnego od wad w terminie wskazanym przez Atagor w wezwaniu, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Atagor kary umownej w wysokości 1 % łącznej Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy dot. tego przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad. Nie wyłącza to innych uprawnień Atagor wobec Dostawcy, w szczególności uprawnienia do:
 6. samodzielnego usunięcia wady lub powierzenia jej usunięcia podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Dostawcy;
 7. odstąpienia przez Atagor od Umowy w całości lub w części;
 8. żądania zapłaty przez Dostawcę odszkodowania przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej.
 9. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (na mieniu lub osobie) wynikłe z wady przedmiotu dostawy (Towaru lub Usługi). Dostawca zobowiązany jest do zwolnienia Atagor z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich (w tym w szczególności do wstąpienia do toczącego się procesu), pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych (w tym kosztów obsługi prawnej i zastępstwa prawnego) oraz naprawienia wynikłej stąd szkody.
 

Ogólne warunki zakupu – Art. 15. Zawiadomienia

 1. Wszelka korespondencja (zawiadomienia, powiadomienia, zgłoszenia reklamacyjne, wezwania) pomiędzy Stronami dotycząca OWZ lub Umowy może zostać doręczana:
 2. a) pisemnie na adres siedziby drugiej Strony,
 3. b) osobiście za potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę,
 4. c) faksem na numer faksu podany przez Stronę,
 5. d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Stronę.
 6. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o zmianie danych, o których mowa w art. 14 ust. 1 OWZ, w drodze jednostronnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy ani OWZ. Nowe dane obowiązują od dnia następnego po dniu doręczenia tych danych drugiej Stronie. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych, korespondencję wysłaną przez Stronę pod jeden z adresów lub numerów, podanych wcześniej Stronie zgodnie z art. 14 ust. 1 OWZ, uważa się za doręczoną.

Ogólne warunki zakupu – Art. 16. Postanowienia końcowe

 1. Atagor ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w OWZ, Załączniku nr 1 do OWZ oraz w Załączniku nr 2 do OWZ, kary umowne na zasadach ogólnych.
 2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Atagor zostanie pociągnięty do odpowiedzialność przez osoby trzecie, Dostawca zobowiązany będzie do zwolnienia Atagor z ww. odpowiedzialności oraz do zwrotu Atagor wszelkich należności, które zobowiązany był ponieść Atagor w związku z ww. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Dostawcę.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy lub OWZ poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Atagor.
 4. OWZ oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWZ stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień OWZ nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWZ. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie OWZ regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne, a do którego ustalenia Strony się zobowiązują.
 6. Dostawca ma prawo dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Atagor z wzajemnymi wierzytelnościami Atagor wobec Dostawcy za pisemną, uprzednią zgodą Atagor.
 7. Dostawca nie sceduje całości ani części praw wynikających z OWZ lub Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, bez uprzedniej, pisemnej zgody Atagor. Dostawca nie jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania całości lub części Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Atagor, a w przypadku wyrażenia zgody Dostawca jest obowiązany zobowiązać podmiot trzeci do przestrzegania postanowień OWZ oraz Umowy.
 8. Atagor jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z OWZ lub Umowy na podmioty z grupy Atagor, na co Dostawca wyraża zgodę.

9. Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady na podstawie Kodeksu cywilnego, Atagor ma prawo przenieść na swoich klientów, na co Dostawca wyraża zgodę.

Ogólne warunki zakupu