Szukaj
Szukaj
Close this search box.

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
ATAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W TRZEBINI

Ogólne warunki sprzedaży – § 1. DEFINICJE.

Ogólne warunki sprzedaży. Poniższe określenia użyte w treści OWS będą miały następujące znaczenie:

KUPUJĄCY osoba fizyczna (w tym przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera Umowę ze Sprzedającym.

OWS Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

SPRZEDAJĄCY ATAGOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini (kod pocztowy 32-540), przy ul. Gen. Sikorskiego 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000239967, posiadającą numer NIP: 6772255186 oraz numer REGON: 120094956.

TOWAR dobra materialne (w tym materiały dodatkowe, atesty, certyfikaty, dokumentacja), których sprzedaż stanowi przedmiot Umowy.

UMOWA jednostkowa umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, której treść określa Zamówienie oraz Ogólne Warunki Sprzedaży.

ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli Kupującego, w którym wyraża on chęć nabycia towarów Sprzedającego; Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i dla zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest jej zaakceptowanie (przyjęcie do realizacji) przez Sprzedającego.

Ogólne warunki sprzedaży § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi, chyba że w treści Zamówienia, zaakceptowanego przez Sprzedającego, wyraźnie wskazano inaczej.
2. Treść Umowy oraz zasady jej wykonania są określone wyczerpująco w Zamówieniu oraz niniejszych OWS, a w zakresie w nich nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa polskiego. ATAGOR nie wyraża zgody na włączanie do Umowy jakichkolwiek innych, nieuzgodnionych wcześniej postanowień, w tym również przekazanych we wzorcach zakupowych, regulaminach Kupującego, ogólnych warunkach zakupu, specyfikacjach itp.
3. Zmiana postanowień niniejszych OWS lub wyłączenie ich stosowania wymaga uzgodnienia co najmniej w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności. Taka zmiana lub wyłączenie odnosi się tylko do indywidualnej Umowy, której dotyczą.

Ogólne warunki sprzedaży § 3. ZAWARCIE UMOWY.

1. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie Zamówienia przez Kupującego i jego akceptacja przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia komunikatem „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”).
2. Zamówienie składa się za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie (w tym SMS) lub z wykorzystaniem innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym komunikatory w portalach społecznościowych) albo w inny uzgodniony sposób.
3. Każde Zamówienie powinno określać:
a) dane Kupującego, w tym firmę, siedzibę, adres oraz numer NIP,
b) wskazanie osoby składającej zamówienie z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji) jakie zajmuje u Kupującego a ponadto bezpośredni numer kontaktowy do tej osoby i jej adres e-mail,
c) wskazanie przedmiotu Zamówienia (numer lub opis katalogowy Towaru, ilość, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianego Towaru),
d) dokładny adres dostawy.
4. Zmiana zamówienia lub jego cofnięcie są możliwe do czasu wysłania Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Po wysłaniu Potwierdzenia zmiana lub cofnięcie są możliwe tylko za zgodą Sprzedającego wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. Strony ustalają, że Sprzedający nie ma obowiązku akceptacji Zamówienia ani uzasadniania odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.
6. Kupujący ma obowiązek zawrzeć w Zamówieniu wszelkie szczegółowe informacje o zamawianym Towarze w taki sposób aby Sprzedający nie miał kłopotu z identyfikacją zamawianego Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niejasności lub inne niedostatki wynikające z Zamówienia lub towarzyszących mu dokumentów (specyfikacji, zestawień zbiorczych itp.).
7. Sprzedający może udzielać informacji o Towarach oraz cenach, która nie stanowi jednak oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Jeżeli Sprzedający wcześniej przekazał Kupującemu informację o Towarach, w Zamówieniu należy powołać się na tą informację.
8. Jeżeli w trakcie procesu sprzedażowego Sprzedający złoży Kupującemu jakiekolwiek oferty, mogą być one przyjęte wyłącznie bez zmian (wyłącza się modyfikujące przyjęcie oferty).
9. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający dokona weryfikacji jego treści pod kątem poprawności, kompletności, dostępności zamawianego Towaru oraz sytuacji płatniczej Kupującego. W razie braku zastrzeżeń Sprzedający przesyła Kupującemu Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub informacja o odmowie przyjęcia powinna nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia.
10. Strony ustalają, że brak komunikatu „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia” jest traktowany jako odmowa jego realizacji (wyłącza się milczące przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego).
11. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nastąpi z wykorzystaniem takich samych sposobów komunikacji, przy użyciu których złożono Zamówienie albo za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli Sprzedający dysponuje odpowiednimi danymi kontaktowymi Kupującego.
12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

Ogólne warunki sprzedaży § 4. DOSTAWA TOWARU.

1. Dostawa Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
2. Ustala się następujące sposoby dostawy:
a) Przesyłka pocztowa polecona (Poczta Polska),
b) Przesyłka kurierska.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu dostawa może odbyć się transportem własnym Sprzedającego albo odbiór Towaru może być dokonany osobiście przez Kupującego w magazynie Sprzedającego.
4. Dostawa towarów odbywać się będzie według reguły „EXW” Incoterms 2020. W takim przypadku Towary będą uważane za wydane z chwilą wydania doręczycielowi lub z chwilą odebrania ich osobiście przez Kupującego.
5. Sprzedający może odmówić zrealizowania Zamówienia, nawet wcześniej przyjętego, jeżeli Kupujący posiada zaległości płatnicze za Zamówienia wcześniej złożone lub jeżeli ze względu na jego sytuację majątkową zapłata za Zamówione Towary jest wątpliwa.
6. W braku odmiennego oznaczenia w Zamówieniu przyjmuje się, że adresem (miejscem) dostawy jest siedziba przedsiębiorstwa Kupującego lub jego adres zamieszkania.
7. Towar dostarczany Kupującemu jest pakowany według standardów obowiązujących u Sprzedającego bądź jego dostawców. Jeśli Kupujący wymaga innego opakowania niż standardowe, Sprzedający może żądać dodatkowej opłaty za takie inne opakowanie. To samo dotyczy przypadku, gdy Kupujący żąda dodatkowych zabezpieczeń lub ubezpieczenia Towaru na czas transportu.
8. Kupujący zobowiązany jest odebrać Towar dostarczany lub wydawany przez Sprzedającego. W razie opóźniania się z odbiorem Towaru Sprzedający złoży Towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim przypadku, zaliczka wpłacona przez Kupującego na poczet ceny sprzedaży zostanie zatrzymana przez Sprzedającego tytułem kary umownej.
9. Wysłanie towaru lub udostępnienie go do odbioru osobistego nastąpi w terminie 72 godzin od dnia Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Jeżeli sprzedaż dotyczy Towarów niestandardowych, Termin wysłania lub udostępnienia go do odbioru zostanie ustalony indywidualnie.
10. Jeżeli termin wysłania lub udostępnienia Towaru do odbioru nie może zostać dotrzymany, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, podając jednocześnie nowy, przewidywany termin realizacji dotyczący opóźnienia. W takim przypadku Kupujący może odstąpić od Umowy (umowne prawo odstąpienia), jeżeli:
a) opóźnienie przekracza 3 dni- w przypadku Towarów standardowych,
b) opóźnienie przekracza 30 dni- w przypadku Towarów niestandardowych.
11. Jeżeli opóźnienie wysłania lub udostępnienia Towaru do odbioru dotyczy poszczególnej partii (części) Towaru lub niektórych jego elementów, odstąpienie od Umowy może zostać zrealizowane tylko co do tej części.
12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedający poinformował Kupującego o opóźnieniu wysłania lub udostępnienia Towaru do odbioru.
13. Od chwili odbioru przesyłki przez Kupującego odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie dostawy wobec Kupującego ponosi osoba doręczająca.
14. Dopuszcza się odchylenia w zakresie wymiarów (ilości) Towarów rzeczywiście dostarczanych w porównaniu z wymiarami (ilościami) podanymi przez Sprzedającego o +/- 5%.

Ogólne warunki sprzedaży § 5. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach lub cennikach itp. są cenami netto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Ceny netto będą zwiększane o podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
2. Jeżeli cena Towarów jest określona w obcej walucie, wówczas ceny podane w fakturze zostaną przeliczone na walutę polską według kursu średniego sprzedaży danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
3. Faktura VAT doręczana jest wraz z towarem, a jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę – drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Sprzedający jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.
4. Termin płatności ustalany jest indywidualnie w odniesieniu do każdego Zamówienia oraz wynika z treści faktury VAT.
5. Reklamacje dotyczące Towarów zgłoszone przez Kupującego nie wstrzymują terminów płatności. W razie uwzględnienia reklamacji skutkującej modyfikacją cen, ewentualne zwroty zostaną dokonane – według wyboru Kupującego- poprzez pomniejszenie kolejnych faktur lub poprzez zwrot na podany przez Kupującego rachunek bankowy.
6. Sprzedający może żądać płatności zaliczkowej (przedpłaty) części lub całości ceny jeżeli:
a) Kupujący wcześniej nie składał żadnych zamówień (nie posiada historii sprzedażowej),
b) Kupujący posiada nieuregulowane należności na rzecz Sprzedającego lub opóźniał się z zapłatą wymagalnych należności w przeszłości,
c) Kupujący zamawia Towary niestandardowe, sprzedawane przez Sprzedającego na specjalne zamówienie,
d) Kupujący wyczerpał przyznany mu limit kupiecki,
e) Kupujący widnieje jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Długów lub w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
f) Kupujący jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, albo jeżeli prowadzona wcześniej wobec niego egzekucja przez wierzyciela okazała się bezskuteczna,
g) według uznania Sprzedającego zachodzą uzasadnione podstawy do twierdzenia, że Kupujący nie będzie w stanie prawidłowo i terminowo wywiązać się z obowiązku zapłaty ceny za zamawiane Towary.
7. Sprzedający może ustalić dla Kupującego indywidualny limit kupiecki. Kwota limitu jest ustalana przez Sprzedającego według własnego uznania. Udzielenie limitu kupieckiego może zostać uzależnione od złożenia przez Kupującego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco (także z poręczeniem wekslowym), poręczenia według prawa cywilnego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub innego określonego przez Sprzedającego. W takim wypadku limit kupiecki zostanie udzielony po otrzymaniu przez Sprzedającego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia.

Ogólne warunki sprzedaży Ogólne warunki sprzedaży § 6. REKLAMACJE.

1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić widoczny stan Towaru i jego opakowania w chwili odebrania od doręczyciela lub przy odbiorze osobistym, a gdyby to nie było możliwe zobowiązany jest sprawdzić list przewozowy,, opakowanie, ilość i stan zewnętrzny Towaru (zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne) oraz informacje dotyczące Towaru znajdujące się na opakowaniu.
2. W razie stwierdzenia przy odbiorze jakichkolwiek wad (braki, uszkodzenia itp.) Kupujący zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym fakcie osobę doręczającą lub wydającą, sporządzić z tą osobą odpowiedni protokół oraz niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin) powiadomić o tym Sprzedającego. Jeżeli chodzi o wady, których stwierdzenie przy odbiorze nie było możliwe, powiadomienie Sprzedającego powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania Towaru. Wraz z powiadomieniem Kupujący powinien przekazać kopię protokołu, jeżeli został on sporządzony, oraz inne dowody (dokumenty, fotografie) potwierdzające wady. Powiadomienie będzie traktowane jako reklamacja i będzie podlegało rozpatrzeniu według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.
3. Jeżeli Kupujący przyjął Towar bez dopełnienia obowiązków określonych w ustępie 2 powyżej, Strony będą domniemywać, że Towary w chwili ich wydania Kupującemu spełniały wymagania ilościowe, asortymentowe i jakościowe oraz zostały wydane bez uszkodzeń i w należytym stanie.
4. Sprzedający odpowiada za wady Towarów na zasadach ogólnych według przepisów o rękojmi, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towarów zostaje ograniczona do 6 miesięcy od dnia wydania Towarów Kupującemu. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Kupujący powiadomił Sprzedającego o wadzie.
5. Zastrzeżenia, reklamacje oraz powiadomienia, o których mowa w ustępie 2 i 4 powyżej, podlegają zgłoszeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego, jeżeli Kupujący zużyje co najmniej 20% danej partii Towaru. Będzie to równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii towaru oraz będzie traktowane jako rezygnacja z dochodzenia roszczeń z tytułu wad.
7. W razie ujawnienia wad podlegających zgłoszeniu w ramach rękojmi, Kupujący powinien zaprzestać dalszego używania Towaru oraz zabezpieczyć go i przechować w oryginalnych opakowaniach do chwili rozpatrzenia reklamacji.
8. Sprzedający może żądać dostarczenia mu reklamowanego Towaru albo udostępnienia próbek albo udostępnienia Towaru do zbadania na miejscu jego użycia. Ponadto Kupujący zobowiązany jest udzielać Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności o sposobie użycia Towaru, zachowania się Towaru po aplikacji, warunkach w jakich towar był używany oraz magazynowany.
9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za określone parametry i cechy towaru tylko wtedy, gdy udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że sprzedany Towar posiada te parametry i cechy.

Ogólne warunki sprzedaży § 7. SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań umownych, jeżeli jest ono uniemożliwione, ograniczone lub utrudnione w związku z działaniem siły wyższej.
2. Siła wyższa rozumiana jest jako niezależne od Sprzedającego zdarzenie zewnętrzne, któremu nie mógł zapobiec lub którego nie mógł przewidzieć i które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Siła wyższa będzie obejmować w szczególności następujące zdarzenia: konflikty zbrojne, epidemie, zamieszki, sabotaż, strajki pracowników, katastrofy naturalne (pożary, powodzie, wichury, uderzenie pioruna) lub nadzwyczajne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki (np. zakłócenia dystrybucji materiałów i surowców), a także wszelkie przerwy techniczne (np. w dostawach energii elektrycznej), awarie i blokady w działaniu systemów, decyzje władz państwowych (np. niedopuszczenie do pracy przez władze) lub inne poważne okoliczności lub zdarzenia, na które Sprzedający nie miał wpływu.
3. Strony ustalają, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 będzie traktowana jako siła wyższa, jeżeli w związku z tą epidemią zostaną nałożone nadzwyczajne restrykcje lub ograniczenia uprawnionych organów, które będą bezpośrednio wpływały na realizację niniejszej Umowy, lub jeżeli członkowie załogi pracowniczej Sprzedającego uczestniczący w wykonaniu Umowy zostaną poddani kwarantannie lub izolacji domowej albo hospitalizacji w związku z zakażeniem tym wirusem i wykonywanie przez nich usług w trybie pracy zdalnej nie będzie możliwe.
4. Strona powołująca się na zaistnienie Siły Wyższej jest zobowiązana poinformować o tym drugą Stronę w terminie 3 dni kalendarzowych od jej zaistnienia, ze wskazaniem jej wpływu na zakres realizacji Umowy. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą będzie utrzymywać się przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony przystąpią do negocjacji w celu ustalenia dalszego kontynuowania Umowy.

Ogólne warunki sprzedaży § 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.


1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zasady przetwarzania danych określa Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej Sprzedającego https://atagor.pl/prywatnosc/.

Ogólne warunki sprzedaży§ 10. USŁUGI DODATKOWE.


1. Postanowienia niniejszych OWS mają odpowiednie zastosowanie do świadczenia przez Sprzedającego usług dodatkowych.
2. Przez usługi dodatkowe rozumie się usługi świadczone w związku ze sprzedażą Towarów, związane z konicznością ich montażu, instalacji lub przygotowania do użytkowania przez Kupującego.
3. W razie świadczenia usług dodatkowych Kupujący zobowiązany jest potwierdzić wykonanie usługi poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu. Protokół potwierdzający wykonanie usługi zostanie podpisany w siedzibie Sprzedającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu.

Ogólne warunki sprzedaży § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym dokonać cesji wierzytelności, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
3. Strony ustanawiają niniejszym jurysdykcję sądów polskich. Wszystkie spory dotyczące zawarcia Umowy, jej ważności, rozwiązania oraz wykonania będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji. W razie niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.
4. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 15.12.2021r. i mają zastosowanie do umów zawartych od tej daty.
5. OWS zostają opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego https://atagor.pl/warunki-sprzedazy/.

Ogólne warunki sprzedaży