O FIRMIE

ROZWÓJ PRZEZ INNOWACYJNOŚĆ. DOSKONALENIE PRZEZ ZMIANĘ. NAJNOWSZE I NAJLEPSZE NA ŚWIECIE TECHNOLOGIE.

 

ATAGOR to firma innowacyjna – sprawdzony i wiarygodny producent i dystrybutor różnego rodzaju materiałów dla branży elektroinstalacyjnej, HVAC i budowlanej. 

 

Od 15 lat naszym klientom oferujemy wysokiej jakości produkty pod marką REPERO do których należą m.in. taśmy elektroizolacyjne, masy uszelniająco-wypełniające oraz folie oznaczeniowe.

Jesteśmy dystrybutorem: materiałów antykorozyjnych niemieckiej firmy DENSO, systemu na szczelne przejścia rurowe i kablowe AQUASTOP 2100 oraz kompozytowych materiałów naprawczych MILLIKEN na zdegradowane rurociągi stalowe.

Spółka istnieje od 2005 roku. Działamy głównie w Polsce i Europie Środkowej pomagając naszym klientom wybrać optymalne rozwiązania techniczne w zakresie uszczelniania wycieków oraz izolacji, ochrony przed korozją, ochrony powierzchni oraz wzmocnień stali i betonu.

Z powodzeniem wprowadziliśmy na polski rynek rozpoznawalne i cenione przez klientów marki: Repero, Inover oraz Amperi.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem wielu szanowanych na całym świecie firm m.in.: Denso, Hermes Technologie, Milliken Infrastructure, Tinker&Rasor i wielu innych.

W połowie 2009 r. uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. W lipcu 2014 r. wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.

Celem firmy Atagor jest opracowywanie efektywnych, nowoczesnych i bezpiecznych technologii, dających naszym klientom rzeczywistą i unikalną korzyść. 

W ofercie posiadamy ponad 350 produktów z takich sektorów jak: gazownictwo, ropa, chemia, energetyka, ochrona środowiska, wydobycie surowców, budownictwo oraz elektrotechnika.

Repero. I poradzisz sobie!

Rodzina innowacyjnych, wysokiej jakości produktów z branży elektrotechniki, uszczelnień budowlanych i instalacji sanitarnych. Repero to synonim optymalnych, przyjaznych każdemu instalatorowi produktów i rozwiązań - ułatwia i przyspiesza pracę.

Inover

Inover to odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku i wymagania klientów. Inover to innowacja, zaskakujące wdrożenia i technologie na miarę XXI wieku. Produkty, z których jesteśmy szczególnie dumni to Inover T-Wax, Inover M-Wax czy też Inover PUPP.

Amperi

Produkty i technologie Amperi to niezawodny, najwyższej jakości sprzęt do lokalizacji defektów izolacji oraz pomiarów w ochronie katodowej.

Firmę Atagor Sp. z o. o. tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów o wysokim potencjale twórczym i pasji do podejmowania nowych wyzwań.

Firma Atagor zatrudnia pracowników w Krakowie, w Poznaniu i w Warszawie. Do naszych oddziałów poszukujemy osób z doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi i kreatywnością, które potrafią pracować w zespole. Pracownikom dajemy możliwość stabilnego rozwoju zawodowego, poszerzania swoich umiejętności oraz zdobywania doświadczenia podczas realizacji powierzonych zadań.

Jeżeli chcesz stać się częścią zespołu Atagor, odpowiedz na jedną z zamieszonych ofert zatrudnienia.

Jeśli aktualnie nie ma żadnej oferty, która pasuje do Twoich oczekiwań i kompetencji zostaw nam swoje CV, a odezwiemy się do Ciebie gdy pojawi się możliwość pracy na interesującym Cię stanowisku.

Praca w Atagor to wyzwanie zawodowe i osobisty rozwój. 

Dołącz do nas!

Trzebinia koło Krakowa:
ul. Generała Sikorskiego 22
32-540 Trzebinia


Luboń koło Poznania:
ul. Niepodległości 11B,
62-030 Luboń

 

 

tel.: 12 357 21 81
fax: 12 357 21 82
e-mail: atagor@atagor.com

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Atagor Sp. z o.o.


Definicje:
„Kupujący” oznacza osobę, firmę która kupuje lub wyraża zgodę na zakup
„Sprzedający” oznacza podmiot z którym Kupujący zawarł umowę
„Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub na Towar i Usługę; Akceptacja
zamówienia przez sprzedającego skutkuje zawarciem Umowy;
„Umowa”” umowa zawarta między Sprzedającym a Kupującym wraz z załącznikami i Ogólnymi
Warunkami Sprzedaży
„Towar” dobra materialne (w tym materiały dodatkowe, atesty, certyfikaty, dokumentacja),
których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Umowy
„Usługi dodatkowe” usługi świadczone do sprzedaży i dostarczenia Towarów, związane z
konicznością ich montażu, instalacji, przygotowania do użytkowania Kupującego;
Ogólne Warunki Sprzedaży
1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu towar wg poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
Sprzedającego nie obowiązują zastrzeżenia Kupującego, które nie są zgodne z niniejszymi
warunkami, nawet jeśli Sprzedający nie wyraził sprzeciwu wobec takich zastrzeżeń;
Oferty i Zamówienia
1. Oferty złożone Kupującemu przez Sprzedającego ważne są 14 dni od dnia wysłania przez
Sprzedającego chyba że uzgodniono inaczej; Oferta przestaje obowiązywać w przypadku gdy
kupujący w ciągu 14 dni nie złoży pisemnego zamówienia;
2. Zamówienie jest wiążące dla Sprzedającego wyłącznie gdy przyjmie je na piśmie bądź jeśli
dostarczy zamówione Towary Kupującemu;
3. Kupujący ma obowiązek zawrzeć w zamówieniu wszelkie szczegółowe informacje o zamawianym
Towarze, w taki sposób aby Sprzedający nie miał kłopotu z identyfikacją Towaru lub powołać się na
ofertę jeśli Sprzedająca ją wcześniej przedstawił;
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego i brak odpowiedzi Sprzedającego nie zobowiązuje
Sprzedającego do realizacji zamówienia; Sprzedający potwierdza ustnie bądź pisemnie przyjęcie do
realizacji zamówienia; jeśli wystąpią ewentualne zastrzeżenia, Kupujący musi wyjaśnić przed
potwierdzeniem;
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji zamówienia bądź braku
dostawy do Kupującego jeśli powstała z przyczyn od niego niezależnych, których nie mógł
przewidzieć ani im zapobiec (Siły Wyższe, opóźnienie ze strony Dostawcy, zaniedbanie ze strony
Kupującego);
6. Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia jeśli Kupujący przekroczył
zobowiązania płatnicze i nie uregulował ich w terminie;
7. Jeśli Kupujący zamawia Towary nie znajdujące się w standardowej ofercie Sprzedającego,
istnieje możliwość zażądania od Kupującego zaliczki bądź przedpłaty ustalonej z Kupującym;
W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego zostaje ona zatrzymana przez Sprzedającego
tytułem kary umownej;
8. Parametry w zakresie wymiarów są zgodne z normami dla poszczególnych Towarów
oferowanych przez Sprzedającego; Jeśli Kupujący nie określił inaczej, dopuszczalna jest tolerancja
ok. +/- 5%;
Płatności, ceny

1. Ceny nie obejmują podatku VAT, chyba że strony postanowiły inaczej; Płatności należy
dokonywać wg ceny podanej na fakturze; Jeśli cena jest określona w obcej walucie, to cena na
fakturze jest przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży danej waluty, ogłoszonego w dniu sprzedaży
przez NBP;
2. Jeśli po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego nastąpi podwyżka cen surowców o więcej niż
........%, lub znacząco wzrośnie kurs walut, Sprzedający może podwyższyć cenę sprzedaży nawet
jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie z Kupującym; Ponadto jeśli zostaną wprowadzone
zmiany lub dodatkowe opłaty publicznoprawne Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę;
3. Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami dodatkowego magazynowania w wysokości
..................% netto towaru jeśli Kupujący nie odbierze towaru w ustalonym terminie;
4. Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa w przypadku nieterminowej zapłaty przez Kupującego;
5. Jeśli istnieje uzasadniona obawa, że Kupujący nie ureguluje zobowiązań w terminie, niezależnie
od obowiązującego Kupującego terminu płatności, Sprzedający może zażądać przed wydaniem
towaru gotówki lub zabezpieczeń płatności;
6. Reklamacja lub uwagi zgłoszone przez Kupującego oraz ich rozpatrywanie przez Sprzedającego
nie wstrzymują biegu terminu płatności;
Dostawa towarów
1. Jeśli dostawa Towaru jest po stronie Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek dokładnego
sprawdzenia ilości, asortymentu oraz jakości przesyłki w momencie jej dostarczenia; Kupujący ma
obowiązek podpisania dokumentu potwierdzającego dostarczenie towaru (list przewozowy, wz,
itp.); W przypadku zastrzeżeń Kupujący ma obowiązek natychmiast je zgłosić przewoźnikowi
i Sprzedawcy w formie pisemnej (w ciągu 48h); Przyjęcie przez Kupującego towaru bez weryfikacji,
nie zgłoszenie swoich uwag do Sprzedającego jest równoznaczne z tym, że towary zostały
dostarczone prawidłowo pod wzgl. ilościowym, asortymentowym i jakościowym;
2. Jeśli Kupujący nie może sprawdzić zawartości przesyłki przy odbiorze, ma obowiązek sprawdzić
list przewozowy, ilość i stan przesyłki (zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne) oraz informacje
dotyczące Towaru znajdujące się na opakowaniu; Po rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on
wykorzystany Kupujący ma obowiązek zweryfikowania dostawy; Jeśli pomimo kontroli Kupujący nie
ma możliwości stwierdzenia wady, wówczas termin reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w
którym zauważenie wady było możliwe;
3. Wszelkie reklamacje Kupujący zgłasza Sprzedającemu w formie pisemnej;
4. Jeśli Towar dostarcza Kupującemu niezależny przewoźnik wskazany przez Kupującego,
odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi;
5. Jeśli Kupujący odbiera od Sprzedającego towar własnymi środkami transportu, przejmuje na
siebie odpowiedzialność za towar w momencie odbioru towaru z magazynu Sprzedającego;
6. Towar dostarczany Kupującemu jest pakowany wg standardów obowiązujących u Sprzedającego
bądź jego dostawców; Jeśli Kupujący wymaga innego opakowania niż standardowe, Sprzedający
może żądać dodatkowej opłaty za inne opakowanie; Jeśli Kupujący żąda dodatkowych zabezpieczeń
lub ubezpieczeń towaru na czas transportu, Sprzedającym może go obciążyć kosztami z tym
związanymi;
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu dostawy jeśli uchybienia nie
wynikają z jego winy;
8. W przypadku kiedy dla Sprzedającego staje się wiadomym, że nie może dotrzymać ustalonego
terminu dostawy natychmiast informuje o tym Kupującego podając jednocześnie przewidywany
termin realizacji dotyczący opóźnienia;
8. Jeśli opóźnienie w dostawie stanowi dla Kupującego poważną szkodę, ma prawo do pisemnego
odstąpienia od zamówienia; jeśli opóźnienie dotyczy tylko pojedynczego towaru w dostawie,
Kupujący może odstąpić od umowy jedynie odnośnie tego towaru;
9. Jeśli następuje opóźnienie w dostawie towarów niestandardowych, Kupujący może odstąpić od
zamówienia tylko wtedy kiedy opóźnienie w dostawie jest duże (powyżej 30 dni); Jeśli Kupujący nie
wykorzysta natychmiast swojego prawa do odstąpienia od zamówienia, nowy, opóźniony termin
dostawy wskazany przez Sprzedawcę staje się wiążącym i stanowi nowy termin dostawy;
10. Jeśli nastąpiło opóźnienie w dostawie, Kupujący może otrzymać odszkodowanie z powodu
opóźnienia tylko w przypadku gdy Kupujący na piśmie zrezygnował z zamówienia i gdy minął
miesiąc od czasu w którym wg ustaleń miała dostawa mieć miejsce.; Brak przedstawienia roszczeń
na piśmie w tym terminie oznacza zrzeczenie się ich;

Reklamacje oraz gwarancje
1. Kupujący musi używać Towar zgodnie z jego zastosowaniem; Jeśli w trakcie użytkowania
ujawnią się wady towaru, które Kupujący będzie reklamował, musi zaprzestać używania tego
towaru; Kupujący musi zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać go w oryginalnych
opakowaniach do chwili rozpatrzenia reklamacji; Jeśli Kupujący zużyje 20% jednej partii towaru,będzie to równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii towaru z
zrzeczeniem się roszczeń co do ewentualnych wad partii tego towaru;
2. Kupujący ma obowiązek zgłosić wadę Sprzedającemu w terminie nie dłuższym niż siedem dni od
dnia w którym Kupujący stwierdził istnienie wady lub w którym mógł ją najwcześniej stwierdzić;
Kupujący ma obowiązek przekazać Sprzedającemu próbki wadliwego towaru, niezbędne do
przeprowadzenia kontroli jakości towaru; Kupujący musi również, jeśli jest to możliwe, umożliwić
Sprzedawcy zbadanie na miejscu zachowania się towaru po aplikacji, poinformować w jakich
warunkach towar był używany i magazynowany;
4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciw Kupującemu z roszczeniami, które są związane ze
sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem, Kupujący winien powiadomić
Sprzedającego o zaistniałej sytuacji umożliwiając mu kontakt z tą osobą; Brak takiej informacji
powoduje zwolnienie z odpowiedzialności Sprzedawcę;
5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dane parametry towaru, tylko wtedy kiedy udzielił
Kupującemu pisemnego zapewnienia że sprzedany Towar posiada te parametry i cechy;
6. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Kupującym może rozstrzygać Sąd .......
7. Do każdej umowy między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie powyższe Ogólne
Warunki Sprzedaży jeśli Kupujący został o nich w jakikolwiek sposób poinformowany i jeżeli strony
nie wyłączyły na piśmie tych warunków;
8. O ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej należy przyjąć że zobowiązanie Sprzedającego nie
obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot
umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru;

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ Atagor.

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.10.2016 ROKU

Art. 1. Słowniczek

Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu stosowanych przez spółkę Atagor sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oznaczają odpowiednio:

OWZ - niniejsze Ogólne Warunki Zakupu;

Dostawca - przedsiębiorca, do którego Atagor kieruje Zamówienie lub Zapytanie Ofertowe i z którym, Atagor zawiera Umowę;

Strony - łącznie Atagor i Dostawca;

Umowa - każda umowa dostawy, sprzedaży, świadczenia usług, zlecenia, o dzieło lub jakakolwiek inna umowa, na podstawie której Atagor uzyskuje jakiekolwiek świadczenie od

Dostawcy, w tym Towar lub Usługę, zawierana przez Atagor i Dostawcę na warunkach

określonych w OWZ;

Towar - wszelkie materiały, produkty, półprodukty, wyroby i inne rzeczy będące przedmiotem

Umowy pomiędzy Atagor a Dostawcą na warunkach określonych w OWZ;

Usługa - wszelkie usługi lub prace wykonywane przez Dostawcę na rzecz Atagor, w tym również

wykonanie dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na warunkach

określonych w OWZ;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 121 ze zm.);

Cena - cena netto za Towar lub wynagrodzenie ryczałtowe za Usługę określone w Zamówieniu

lub Ofercie Dostawcy;

Cennik - cennik netto Towarów lub Usług Dostawcy;

Zamówienie - składana przez Atagor oferta lub oferta elektroniczna - w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w tym dokumencie

(zamówieniu) oraz w OWZ, która może być przyjęta przez Dostawcę bez zastrzeżeń,

chyba że Zamówienie wyraźnie dopuszcza taką możliwość;

Zapytanie Ofertowe - składane Dostawcy przez Atagor zaproszenie do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na Towary lub Usługi wskazane w tym zapytaniu;

Oferta Dostawcy przyjęta przez Atagor, bez zastrzeżeń lub propozycji zmian, oferta Dostawcy złożona Atagor przez Dostawcę na skutek Zapytania Ofertowego;

Dzień Roboczy - dzień powszedni, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Art. 2. Postanowienia ogólne

1. OWZ regulują sposób zawierania oraz realizowania Umów pomiędzy Atagor a Dostawcą.

2. OWZ stanowią integralną część Zamówienia, Zapytania Ofertowego oraz Umowy.

3. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWZ, a innymi uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Atagor a Dostawcą w drodze negocjacji, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia ustalone pomiędzy Stronami w drodze negocjacji, które powinny zostać obustronnie potwierdzone na piśmie lub drogą mailową, pod rygorem nieważności. Negocjacji nie podlegają następujące postanowienia:

- w zakresie OWZ: art. 2, art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 3 - ust. 6, art. 4, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 - ust. 3, art. 8 ust. 2, art.

8. ust. 8, art. 8. ust. 10, art. 9 ust. 1, art. 11, art. 15,

- w zakresie Załącznika nr 1 do OWZ: § 3, § 4, § 6,

- w zakresie Załącznika nr 2 do OWZ: § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8.

4. Do Umów zawieranych w trybie składania Zamówień lub Zapytań Ofertowych pomiędzy Atagor a Dostawcą stosuje się OWZ w całości. Do Umów zawieranych w trybie składania Zamówień lub Zapytań Ofertowych pomiędzy Atagor a Dostawcą nie stosuje się jakichkolwiek warunków sprzedaży, dostawy, a także innych regulaminów lub wzorców umów stosowanych przez Dostawcę.

5. OWZ są dostarczane Dostawcy wraz z Zamówieniem oraz Zapytaniem Ofertowym. Przyjęcie Zamówienia lub złożenie oferty na skutek Zapytania Ofertowego przez Dostawcę stanowi jednocześnie akceptację OWZ przez Dostawcę oraz zobowiązanie Dostawcy do przestrzegania postanowień OWZ.

6. OWZ wiążą Atagor od chwili złożenia Zamówienia lub wystosowania do Dostawcy Zapytania Ofertowego, chyba że Strony postanowiły inaczej w drodze odrębnego uzgodnienia.

7. Strony wyłączają stosowanie art. 661 § 1 – 3, art. 662 § 1 i § 2, 681 § 1 oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

Art. 3. Zapytanie Ofertowe

1. Zapytanie Ofertowe nie wiąże Atagor.

2. Oferta wysłana Atagor przez Dostawcę w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe będzie wiążąca dla Dostawcy przez okres 30 dni od dnia jej wysłania.

3. Atagor nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem oraz przygotowaniem przez Dostawcę oferty na skutek Zapytania Ofertowego.

4. Atagor w żadnym wypadku, do chwili jej wyraźnego przyjęcia, nie jest związany ofertą złożoną przez Dostawcę na skutek Zapytania Ofertowego .

5. Do zawarcia Umowy dojdzie dopiero z momentem przyjęcia przez Atagor oferty Dostawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, poczty mailowej lub innego elektronicznego systemu przekazywania danych.

6. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ofertę Dostawcy złożoną na skutek Zapytania Ofertowego, Atagor wyśle do Dostawcy zastrzeżenie lub propozycję zmiany, ten dokument odtąd traktowany będzie jako Zamówienie, o ile będzie zawierał informacje wskazane w art. 4 ust. 2 OWZ.

Art. 4. Zamówienie

1. Atagor może składać Zamówienia za pośrednictwem faksu, poczty mailowej lub innego elektronicznego systemu przekazywania danych, co będzie równoznaczne ze składaniem Zamówień w formie pisemnej.

2. Zamówienie określać będzie co najmniej:

- oznaczenie zamawianych Towarów lub Usług,

- ilość zamawianych Towarów lub Usług,

- termin dostawy Towarów lub świadczenia Usług,

- miejsce dostawy Towarów lub świadczenia Usług,

- cenę jednostkową Towaru lub wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu świadczonych Usług.

3. Zamówienia będą składane przez Atagor w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku złożenia Zamówienia w dzień inny niż Dzień Roboczy, przyjmuje się, że Zamówienie zostało złożone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

4. Zamówienie może określać datę jego ważności (tj. termin związania Atagor ofertą lub ofertą elektroniczną). W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie określać daty ważności przyjmuje się, że jest ważne w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W tym terminie Dostawca może przyjąć Zamówienie Atagor ze skutkami wskazanymi w art. 4 ust. 6 OWZ.

5. W przypadku gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, Dostawca, w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Atagor, zobowiązany jest przesłać Atagor potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak odpowiedzi Dostawcy w ww. terminie traktowany będzie jako potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na warunkach Atagor.

6. Z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Dostawcę na podstawie art. 4 ust. 4 lub ust. 5 OWZ, dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy, na warunkach wskazanych w Zamówieniu.

7. Jeżeli w odpowiedzi na Zamówienie Dostawca wyśle do Atagor zastrzeżenie lub propozycję zmiany, ten dokument odtąd traktowany będzie jako oferta Dostawcy złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, do której stosuje się art. 3 OWZ.

Art. 5. Zmiana Zamówienia lub Oferty Dostawcy

1. W przypadku, gdy Zamówienie lub Oferta Dostawcy nie została jeszcze zrealizowana w części lub całości, Atagor może dokonać zmiany w złożonym Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy na zasadach wskazanych w niniejszym art. 5 OWZ. W takiej sytuacji Atagor niezwłocznie powiadomi Dostawcę o proponowanej zmianie.

2. Dostawca ma obowiązek ustosunkować się do zaproponowanych zmian w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. W przypadku, gdy Dostawca odmówi uwzględnienia zmian zaproponowanych przez Atagor lub nie ustosunkuje się do ww. zmian, Atagor ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od dnia odmowy Dostawcy lub bezskutecznego upływu terminu wskazanego w art. 5 ust. 2 OWZ.

4. W przypadku, gdy zaproponowane zmiany pociągają za sobą zmianę Ceny, Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym Atagor.

5. W przypadku, gdy Atagor uzna, że zaproponowana zmiana Ceny jest nieadekwatna do zakresu zmian i przewyższa Cenę normalnie określoną w Cenniku Dostawcy, Atagor będzie miał prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Dostawcę o zmianie Ceny.

6. W przypadku, gdy Dostawca wyrazi zgodę na zmianę Zamówienia i nie wskaże przy tym zmiany Ceny, przyjmuje się, że zmiana Zamówienia pozostaje bez wpływu na pierwotnie ustaloną Cenę.

Art. 6. Cena Towaru lub Usługi

1. Cena określona w Zamówieniu oraz w Ofercie Dostawcy jest stała i jest Ceną wiążącą Strony.

2. Cena określona w Zamówieniu oraz w Ofercie Dostawcy skalkulowana jest w taki sposób, że obejmuje również wszelkie opłaty celne, koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, koszty transportu do siedziby Atagor lub innego miejsca wskazanego przez Atagor, koszty montażu oraz uruchomienia w miejscu docelowym, jak również wynagrodzenie oraz opłaty związane z korzystaniem z praw własności intelektualnej oraz przemysłowej oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Dostawcę zgodnie z Umową oraz OWZ, a niezbędne do

prawidłowego wykonania Umowy.

3. W przypadku, gdy Atagor otrzyma od Dostawcy Cennik, Dostawca może zmienić obowiązujące w Cenniku Ceny po upływie 30 dni od dnia powiadomienia Atagor o zmianie Cen poprzez przedstawienie nowego Cennika oraz po uzyskaniu zgody Atagor. Do tego czasu Atagor będzie składać Zamówienie, a Dostawca będzie je realizować, po Cenie wskazanej w dotychczasowym Cenniku.

Art. 7. Termin i warunki wykonania Umowy

1. Terminowość dostawy, kompletność i zgodność dostarczonego Towaru z Zamówieniem lub Ofertą Dostawcy, jak również wykonanie Usług w terminie i w sposób określony w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy, mają dla Atagor znaczenie zasadnicze i strategiczne.

2. W przypadku przekroczenia określonego w Zamówieniu lub w Ofercie Dostawcy terminu dostawy części albo całości Towaru lub wykonania części albo całości Usługi, Atagor może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % łącznej Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % ww. Ceny.

3. Niezależnie od możliwości dochodzenia przez Atagor od Dostawcy kary umownej wskazanej w art. 7 ust. 2 OWZ, Atagor jest upoważniony według swojego uznania do odstąpienia od Umowy w całości lub części w ciągu 14 dni od dnia wskazanego w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy terminu dostawy Towaru lub wykonania Usługi, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przez Dostawcę zobowiązania i bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

4. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Atagor o wszystkich okolicznościach mających wpływ na termin dostawy Towaru lub wykonania Usługi. W przypadku, gdy na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dojdzie do zmiany terminu dostawy Towaru lub wykonania Usługi art. 7 ust. 2 i ust. 3 OWZ stosuje się.

5. Atagor jest uprawniony, wedle swojego wyboru, do zwrócenia Dostawcy, na jego koszt i ryzyko, każdej dostawy dostarczonej przed terminem Dostawy wskazanym w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy albo do obciążenia Dostawcy kosztami jej magazynowania (składowania) aż do umownego terminu dostawy.

6. W terminie określonym w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy wraz z dostarczonym Towarem/wykonaną Usługą Dostawca zobowiązany jest dostarczyć atesty, deklaracje, certyfikaty, potwierdzające zgodność przedmiotu dostawy (Towaru lub Usługi) z obowiązującymi normami i przepisami oraz inne dokumenty (np. dokumenty gwarancyjne, instrukcje prawidłowego magazynowania), stanowiące integralną część Umowy, pod rygorem odmowy przyjęcia danej dostawy (przyjęcia Towaru bądź odbioru Usługi) i naliczenia kary umownej, o której mowa w art. 7 ust. 2 OWZ lub skorzystania z uprawnienia wskazanego w art. 7 ust. 3 OWZ.

7. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, w szczególności w przypadku stwierdzenia niekompletności bądź wad w przedmiocie dostawy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi, Atagor może żądać zapłaty przez Dostawcę kary umownej w wysokości 1% brutto wartości zamówienia za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy.

8. Przejście własności przedmiotu dostawy następuje z chwilą jego odbioru przez Atagor w miejscu przez niego wskazanym.  

Art. 8. Płatności

1. Podstawą zapłaty za dostarczony Towar lub prawidłowo wykonaną Usługę będzie faktura VAT lub rachunek.

2. Dostawca może wystawić fakturę VAT po dokonaniu przez Atagor odbioru Towaru bez zastrzeżeń lub odbioru wykonania Usługi bez zastrzeżeń.

3. Faktura VAT za dostarczenie Towarów będzie zawierać informację na temat nazwy Towaru (indeksu), ilości dostarczonego Towaru oraz cen jednostkowych Towaru wskazanych w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy. Do cen jednostkowych zostanie doliczony każdorazowo podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej.

Załącznikiem do faktury będzie dokument WZ potwierdzający dostarczenie zamówionych Towarów do Atagor.

4. Faktura VAT z tytułu wykonania Usług będzie zawierać informacje na temat rodzaju wykonanej Usługi, okresu jej wykonania oraz Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy, powiększonej o należny podatek VAT.

5. Faktury VAT są wystawiane i płatne w PLN.

6. Strony ustalają, że zapłata będzie następowała każdorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

7. Termin płatności będzie wynosił 60 dni od dnia doręczenia Atagor przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba, że zamówienie stanowi inaczej. Faktury VAT będą doręczane na adres siedziby Atagor listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo osobiście albo pocztą elektroniczną w formacie pliku .pdf na adres:

biuro@atagor.com po uprzednim uzyskaniu od Atagor zgody na przesyłanie faktur elektronicznych. Wyrażenie przez Atagor zgody na doręczanie faktur elektronicznych oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w inny sposób.

8. Strony dopuszczają możliwość potrącenia przez Atagor wierzytelności przysługujących mu wobec Dostawcy z wzajemnymi wierzytelnościami Dostawcy wobec Atagor.

9. Brak płatności faktury w terminie wskazanym w art. 8 ust. 7 OWZ nie zwalnia Dostawcy z prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.

10. Dostawca zobowiązuje się nie dochodzić od Atagor zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tym samym Dostawca zrzeka się dochodzenia od Atagor tych odsetek.

11. W przypadku uiszczenia przez Atagor zaliczki (przedpłaty) na poczet wykonania przez Dostawcę Umowy, w razie odstąpienia przez Atagor od Umowy lub jej rozwiązania w jakimkolwiek trybie, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Atagor tej zaliczki w całości w terminie 48 godzin od chwili odstąpienia od bądź rozwiązania Umowy, pod rygorem naliczania przez Atagor odsetek od niezwróconej zaliczki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Art. 9. Prawa własności intelektualnej

1. Dostawca oświadcza, że Towary lub Usługi nie naruszają praw własności intelektualnej (praw autorskich lub praw własności przemysłowej) osób trzecich oraz że nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich z tytułu ww. praw.

2. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Atagor z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw, o których mowa w art. 9 ust. 1 OWZ, Dostawca zwolni Atagor z ww. odpowiedzialności, wstąpi do procesu i zwróci Atagor wszelkie koszty poniesione przez Atagor w związku z ww. roszczeniem, w tym koszty obsługi prawnej, jak również naprawi poniesioną przez Atagor szkodę.

3. Jeżeli Towar lub Usługa zostanie uznana za naruszającą prawa, o których mowa w art. 9 ust. 1 OWZ, Dostawca na swój koszt, według wyboru Atagor, uzyska dla Atagor prawa do kontynuowania korzystania z Towaru (Usługi) lub dokona wymiany Towaru (Usługi) na Towar (Usługę) nie naruszającą praw, o których mowa powyżej.

Art. 10. Ubezpieczenie OC

1. W momencie zawierania Umowy, jak również przez cały okres obowiązywania gwarancji udzielonych na dostarczane Towary oraz świadczone Usługi oraz w okresie obowiązywania rękojmi, Dostawca zobowiązany jest posiadać oraz przedstawiać na każde żądanie Atagor ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie OC za produkt, obejmujące zarówno szkody na osobie jak i mieniu wyrządzone Atagor lub jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.

2. Polisy ubezpieczeniowe, stanowiące dowód zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w art. 10 ust. 1 OWZ, nie mogą przewidywać dochodzenia przez zakład ubezpieczeń od Atagor regresu oraz powinny przewidywać możliwość bezpośredniej wypłaty odszkodowania na rzecz Atagor.

3. W przypadku zgłoszenia roszczeń, objętych wskazanym w art. 10 ust. 1 OWZ ubezpieczeniem, przez Atagor lub jakiegokolwiek jego klienta, Dostawca ma obowiązek utrzymać ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 OWZ aż do prawomocnego zakończenia postępowania objętego zgłoszonymi roszczeniami.

4. W przypadku niedochowania przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 OWZ, Atagor może dochodzić od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Art. 11. Poufność

1. Przez cały okres obowiązywania Umowy, jak również przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Dostawca zobowiązany jest do zachowania w poufności i nie udostępniania żadnym innym podmiotom treści Umowy oraz wszelkich innych informacji, które otrzymał od Atagor w związku z realizacją Umowy, jak również informacji o Towarach dostarczanych do Atagor oraz Usługach świadczonych na rzecz Atagor, a także do powstrzymywania się od wykorzystywania ww. informacji w celach innych niż realizacja Umowy. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia przez Dostawcę takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności następuje na żądanie sądu lub uprawnionego organu. 

2. W przypadku niedochowania przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 11 ust. 1 OWZ, Atagor może dochodzić od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Art. 12. Siła wyższa

1. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej pod warunkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomienia Atagor przez Dostawcę na piśmie lub drogą elektroniczną o fakcie wystąpienia siły wyższej, jej przyczynie, przewidywanym czasie trwania oraz skutkach dla realizacji Umowy.

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania należytej staranności, które wystąpiło po dniu zawarcia Umowy i które uniemożliwiło należyte wykonanie umowy w całości lub w części. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności takie zdarzenia jak powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemie, akty terrorystyczne, wojny lub strajki o charakterze ogólnokrajowym bądź branżowym. <s></s>

3. Jeżeli okres trwania siły wyższej mającej wpływ na należyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Dostawcę przekroczy 1 (słownie: jeden) miesiąc, Atagor będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

Art. 13. Zmiany, odstąpienie, rozwiązanie Umowy

1. Atagor może w odpowiednim zakresie pozostającym w związku z zawartą Umową, kontrolować w każdym czasie sposób wykonywania Umowy, w szczególności poprzez kontrolę miejsc, w których Umowa jest wykonywana.

2. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Atagor na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy lub uniemożliwić jej realizację.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 2 OWZ, Atagor może żądać stosownej zmiany Umowy, w celu zapobieżenia niedogodnościom lub szkodom jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości dla Atagor w następstwie wystąpienia tych okoliczności. Dostawca ma obowiązek ustosunkować się do zaproponowanej zmiany w terminie 7 dni od jej otrzymania od Atagor.

4. Atagor przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 14 dni od dnia odmowy Dostawcy dokonania zmian w Umowie lub bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3 OWZ.

5. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 3 miesiące, Atagor ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

6. W przypadku odstąpienia przez Atagor od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Atagor może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy.

7. Atagor jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części - do chwili odbioru przedmiotu dostawy (Towaru lub Usługi), jak również w terminie 6 miesięcy od dnia jego odbioru, w każdym przypadku, gdy przedmiot dostawy nie może zostać lub nie został wykorzystany w terminie lub w celu, dla którego został zamówiony, w szczególności gdy umowa z kontrahentem Atagor na potrzeby której przedmiot dostawy został zamówiony została rozwiązana bądź od niej odstąpiono. W takim przypadku, Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia zwróconego przez Atagor przedmiotu dostawy lub jego części oraz zwrotu uiszczonej przez Atagor ceny.

Art. 14. Rękojmia i gwarancja

1.            Dostawca zapewnia, że dostarczony przez niego przedmiot dostawy (Towar lub Usługa) będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z Zamówieniem i odpowiednimi przepisami/normami.

2.            Z dniem odbioru przedmiotu dostawy bez uwag i zastrzeżeń, rozpoczyna bieg okres rękojmi oraz gwarancji wskazany w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy. W braku wskazania tych okresów w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy przyjmuje się, że okres rękojmi jest  równy okresowi gwarancji, zaś okres gwarancji – w braku jego wskazania w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy - wynosi 36 miesięcy.

3.            Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi nie może skończyć przed się upływem okresu odpowiedzialności Atagor wobec klienta z tego tytułu.

4.            W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się, wedle wyboru Atagor, na własny koszt usunąć zgłoszone wady przedmiotu dostawy lub dostarczyć przedmiot dostawy wolny od wad w terminie wskazanym przez Atagor w wezwaniu reklamacyjnym, nie dłuższym niż 7 dni. Niezależnie od powyższego Atagor może żądać zapłaty przez Dostawcę kary umownej w wysokości 100 zł z tytułu wykrycia wady i zgłoszenia reklamacji.  

5.            Jeżeli Dostawca nie usunie wad przedmiotu dostawy lub nie dostarczy przedmiotu dostawy wolnego od wad w terminie wskazanym przez Atagor w wezwaniu, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Atagor kary umownej w wysokości 0,5 % łącznej Ceny wskazanej w Zamówieniu lub Ofercie Dostawcy dot. tego przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, nie więcej jednak niż 10% tej Ceny. Nie wyłącza to innych uprawnień Atagor wobec Dostawcy, w szczególności uprawnienia do:

a)    samodzielnego usunięcia wady lub powierzenia jej usunięcia podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Dostawcy;

b)    odstąpienia przez Atagor od Umowy w całości lub w części;

c)    żądania zapłaty przez Dostawcę odszkodowania przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej.

6.            Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (na mieniu lub osobie) wynikłe z wady przedmiotu dostawy (Towaru lub Usługi). Dostawca zobowiązany jest do zwolnienia Atagor z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich (w tym w szczególności do wstąpienia do toczącego się procesu), pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych (w tym kosztów obsługi prawnej i zastępstwa prawnego) oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. 

Art. 15. Zawiadomienia

1. Wszelka korespondencja (zawiadomienia, powiadomienia, zgłoszenia reklamacyjne, wezwania) pomiędzy Stronami dotycząca OWZ lub Umowy może zostać doręczana:

a) pisemnie na adres siedziby drugiej Strony,

b) osobiście za potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę,

c) faksem na numer faksu podany przez Stronę,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Stronę.

2. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o zmianie danych, o których mowa w art. 14 ust. 1 OWZ, w drodze jednostronnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy ani OWZ. Nowe dane obowiązują od dnia następnego po dniu doręczenia tych danych drugiej Stronie. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych, korespondencję wysłaną przez Stronę pod jeden z adresów lub numerów, podanych wcześniej Stronie zgodnie z art. 14 ust. 1 OWZ, uważa się za doręczoną.

Art. 16. Postanowienia końcowe

1. Atagor ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w OWZ, Załączniku nr 1 do OWZ oraz w Załączniku nr 2 do OWZ, kary umowne na zasadach ogólnych.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Atagor zostanie pociągnięty do odpowiedzialność przez osoby trzecie, Dostawca zobowiązany będzie do zwolnienia Atagor z ww. odpowiedzialności oraz do zwrotu Atagor wszelkich należności, które zobowiązany był ponieść Atagor w związku z ww. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Dostawcę.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy lub OWZ poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Atagor.

4. OWZ oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWZ stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień OWZ nie powoduje nieważności pozostałych postanowień OWZ. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie OWZ regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne, a do którego ustalenia Strony się zobowiązują.

6. Dostawca ma prawo dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Atagor z wzajemnymi wierzytelnościami Atagor wobec Dostawcy za pisemną, uprzednią zgodą Atagor.

7. Dostawca nie sceduje całości ani części praw wynikających z OWZ lub Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, bez uprzedniej, pisemnej zgody Atagor. Dostawca nie jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania całości lub części Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Atagor, a w przypadku wyrażenia zgody Dostawca jest obowiązany zobowiązać podmiot trzeci do przestrzegania postanowień OWZ oraz Umowy.

8. Atagor jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z OWZ lub Umowy na podmioty z grupy Atagor, na co Dostawca wyraża zgodę.

9. Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady na podstawie Kodeksu cywilnego, Atagor ma prawo przenieść na swoich klientów, na co Dostawca wyraża zgodę.