FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ KLIENTÓW

I. MATERIAŁY TERMOKURCZLIWE – CANUSA

 1. Czy można nakładać opaski termokurczliwe jedna obok drugiej, z zakładką?
  Tak. zachowując zasadę koniecznej zakładki min.20 mm jest możliwe nakładanie kolejnych opasek na prostych odcinkach rur jak i na łukach, kolanach.
 2. Dlaczego w systemie Canusy, jako jedynym na rynku, utwardza się epoksyd przed aplikacją opaski?
  Jest to jedyne takie rozwiązanie dostępne na rynku. Pełne utwardzenie primera płomieniem palnika zapewnia właściwe zabezpieczenie stali w miejscu połączenia spawanego, utwardzony primer epoksydowy gwarantuje odpowiednią grubość i szczelność powłoki co można potwierdzić badaniem przed nałożeniem rękawa. Dodatkowo znakomicie łączy się z klejem opaski termokurczliwej gwarantując, że w skrajnych przypadkach opaska nie będzie podlegać zsuwaniu się lub przemieszczaniu. Konkurencyjne rozwiązania dopuszczają aplikację na mokry primer, co jest problematyczne i sprzyja błędom montażowym, z brakiem pokrycia powierzchni włącznie (ściekanie primera, ściągnięcie primera podczas skurczu opaski).
 3. Czy zaklejkę stosowaną przy aplikacji opaski termokurczliwej można wyrzucić po jej zamontowaniu?
  Zaklejka stanowi jedynie element montażowy, sama nie pełni funkcji ochrony przeciwkorozyjnej. Jednak ze względów estetycznych winna być zamontowana właściwie, bez zamkniętego powietrza. O jakości powłoki stanowi tylko i wyłącznie zamontowana opaska.
 4. Czy zamknięte pęcherze mogą wpłynąć na obniżenie jakości izolacji?
  Nie, ponieważ o ile występują, są zamknięte pomiędzy epoksydem a klejem, co nie ma żadnego wpływu na zabezpieczenie przeciwkorozyjne połączenia spawanego. Powierzchnia stali jest całkowicie pokryta primerem epoksydowym, którego szczelność i grubość można potwierdzić pomiarem przed położeniem rękawa. Operatorzy i właściciele rurociągów dopuszczają do 10% zamkniętych pęcherzyków na powierzchni styku jako nieistotne.
 5. Czy można usprawnić - ułatwić montaż? Czy istnieje tolerancja temperatury wygrzewania?
  Można usprawnić montaż poprzez stosowanie cewki indukcyjnej do wygrzewania wstępnego powierzchni rury oraz przy użyciu zautomatyzowanego systemu obkurczania Intelli Coat. Istnieje tolerancja temperatury nagrzewania, 10% dla dolnej granicy temperatury i 20% dla górnej.
 6. W jaki sposób można uzyskać certyfikat nakładania powłoki?
  Uczestniczyć w szkoleniu, które cyklicznie organizuje firma Atagor.
 7. Co oznacza klasa izolacji CHT60UV?
  Materiał w klasie izolacji C (powłoka o wysokiej wytrzymałości mechanicznej), maksymalna stała temperatura robocza 60⁰C, odporny na starzenie pod wpływem promieni ultrafioletowych Klasa L (niskie temperatury) – materiały nadają się do nakładania i układania rur pokrytych tego rodzaju powłokami w przedziale od -20⁰C do -5⁰C Klasa VL (bardzo niskie temperatury) – materiały nadają się do nakładania i układania rur pokrytych tego rodzaju powłokami w temperaturze poniżej -20⁰C Więcej informacji na ten temat można pozyskać w normie PN-EN12068
 8. W jaki sposób badać przyczepność materiałów termokurczliwych do powierzchni izolowanej w zimie?
  Badania prowadzimy na wyraźne zalecenie Inwestora. Należy doprowadzić miejsce które będzie badane do temperatury ok. 20⁰C (namioty, nagrzewnice, palnik) i postępować zgodnie z zaleceniami normy PN-EN12068 w zakresie badań na odrywanie.
 9. Z jakich powodów po aplikacji materiału może występować brak przyczepności do powierzchni?
  Najczęściej jest to wina niewłaściwie przygotowanej powierzchni stali i polietylenu (brak rozwinięcia powierzchni stalowej, zmatowienia izolacji fabrycznej) lub niedostatecznego podgrzania tych powierzchni przed nałożeniem opaski. Każdorazowo należy przestrzegać zapisów instrukcji nakładania.
 10. Jakie dokumenty odnoszą się do nakładania i badania materiałów termokurczliwych?
  Najwięcej informacji można znaleźć w normach PN-EN 12068; PN-EN10329 oraz w Standardzie Technicznym IGG 0601:2012. Szczegóły aplikacji zawierają dostarczane z produktami CANUSA instrukcje nakładania materiałów termokurczliwych opracowane przez Atagor.
 11. Co oznaczają zapisy, że materiał termokurczliwy jest 2 lub 3 warstwowy?
  Izolacja dwuwarstwowa to: usieciowany polietylen oraz termoplastyczny klej. Izolacja trójwarstwowa to: usieciowany polietylen, termoplastyczny klej oraz premier epoksydowy. System izolacji dwuwarstwowej nie odwzorowuje izolacji fabrycznej ze względu na brak warstwy epoksydowej, która jest właściwą powłoką antykorozyjną.
 12. W jakich temperaturach można magazynować materiały termokurczliwe?
  Primer epoksydowy powinien być przechowywany każdorazowo w temperaturach dodatnich. Materiały termokurczliwe mogą być przechowywane w temperaturach ujemnych z zastrzeżeniem, że przed użyciem będą kondycjonowane w temperaturach dodatnich aby nie dochodziło do pękania polietylenu oraz kleju. Maksymalna temperatura przechowywania w temperaturach dodatnich (30⁰C), powyżej zagrożenie upłynnienia kleju.

II. POWŁOKI TAŚMOWE

 1. Co to jest „klasa izolacji”?
  Sformalizowane i opisane w normie PN-EN 12068 właściwości wykonywanej przez instalatora powłoki przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych. Każda z klas izolacji (A, B i C) spełnia opisane w normie parametry m.in.: przyczepność do pow. stalowej, przyczepność między-warstwowa, wytrzymałość na wgniatanie, wytrzymałość na zrywanie, odspojenie katodowe itd.
 2. Jak można podzielić istniejące izolacje przeciwkorozyjne?
  Istnieje kilka podziałów obecnie stosowanych i istniejących izolacji:
  1. Podział 1: sposób aplikacji:
   • izolacje na „zimno” - powłoki nakładane bez konieczności stosowania podgrzewania pow. stalowych i samej izolacji, powłoki z taśm przeciwkorozyjnych PE, PP itp.
   • izolacje termokurczliwe - powłoki nakładane z pomocą płomienia gazowego, opaski, tuby i taśmy termokurczliwe – z usieciowanych materiałów PE i PP;
   • izolacje „,płynne” - ręcznie lub maszynowo nakładane izolacje poliuretanowe, epoksydowe itp.
  2. Podział 2: sposób nakładania
   • Izolacje ”fabryczne”: wykonywane w warunkach fabryki na liniach izolowania zapewniających przygotowanie powierzchni, grzanie rur, transport poziomy itp: izolacje typu 3LPE, 3 LPP itp.
   • izolacje „polowe”: łatwe do wykonania w warsztacie jak i w warunkach budowy bez specjalnego, kosztownego oprzyrządowania;
   • izolacje „natryskowe”: izolacje nakładane pędzlem, pistoletem natryskowym zarówno w warunkach warsztatowych jak i budowy.
  3. Podział 3: podział na klasy izolacji wg PN EN 12068:
   • Klasa A: izolacje miękkie, plastyczne, do nakładania na elementach armatury
   • Klasa B: izolacje uniwersalne, dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
   • Klasa C: izolacje „najmocniejsze” rurociągi tranzytowe w.c.
  4. Podział 4: podział ze względu na użyte materiały:
   • Izolacja bitumiczna : starego typy jak i w formie taśm przeciwkorozyjnych
   • Izolacje PE : taśmy samoprzylepne, opaski termokurczliwe na bazie filmu PE i klejów butylo-kauczukowych itp.
   • Izolacje PP : taśmy samoprzylepne, opaski termokurczliwe na bazie filmu PP i klejów butylo-kauczukowych itp.
   • izolacje poliuretanowe, epoksydowe.
 3. Jakiego rodzaju powłoki przeciwkorozyjne można spotkać na istniejących sieciach gazowych?
  Na użytkowanych w Polsce sieciach gazowych (niskie, średnie i wysokie ciśnienie) spotykamy wszystkie rodzaje izolacji przeciwkorozyjnych, najwięcej, ok. 75-80% długości sieci to gazociągi w izolacji bitumicznej nakładanej na „gorąco”, nowobudowane posiadają izolacje fabryczne z opaskami termokurczliwymi na połączeniach spawanych, naprawy miejskich sieci gazowych wykonywane są taśmami PE. Rurociągi niskiego i średniego ciśnienia obecnie budowane są z rur PE, stosowane są ”wstawki” z takich rur w gazociągach stalowych.
 4. Jakie dokumenty dopuszczające do stosowania są wymagane dla powłok przeciwkorozyjnych?
  Wszystkie powłoki stosowane w „polskim gazownictwie” musza posiadać certyfikaty dopuszczające je do ich stosowania i nakładania na gazociągi. Dokument dopuszczający musi odnosić się do normy EN 12068 i określać klasę izolacji (A, B lub C). Dokument dopuszczający wystawia w Polsce Instytut Nafty i Gazu (Certyfikat Zgodności, Aprobata techniczna), dystrybutorzy wystawiają Deklarację Zgodności w której powołują się na dokument dopuszczający wystawiony przez europejski odpowiedni INiG lub inną instytucję badawczą. Gazownicze powłoki przeciwkorozyjne, ich własności muszą być badane i odnosić się do normy EN 12068.
 5. Do czego konieczny jest primer stosowany przy powłokach taśmowych?
  Primer jest konieczny do zapewnienia właściwej przyczepności taśmy przeciwkorozyjnej do powierzchni stalowej rurociągu. Primer wnika w strukturę powierzchni stalowej rurociągu wypełniając wszelkie jej chropowatości. Dzięki odparowaniu rozpuszczalników na powierzchni tworzy się cienka warstwa „lepiszcza”, która znakomicie zwiększa przyczepność taśmy do powierzchni rury. Odparowujący rozpuszczalnik eliminuje równocześnie wilgoć z powierzchni rury, stanowi niezbędny składnik powłoki przeciwkorozyjnej.
 6. Po jakim czasie od nałożenia primera można nakładać taśmę przeciwkorozyjną?
  Gdy osiągnie stan pyłosuchości, w zależności od temperatury otoczenia (od około 5 do 15 min.).
 7. Jakie są najczęstsze błędy instalatorów popełniane przy aplikacji składników powłoki przeciwkorozyjnej ?
  1. Niewłaściwe przygotowanie powierzchni rury, brak “rozwinięcia powierzchni” stalowej, luźne produkty korozji stali, kurz, wilgoć itp.
  2. Brak wymieszania primera w puszce, części stałe (od 16 do 27%) może przez składowanie osiąść na dnie, bez 1-2 minutowego mieszania (potrząsania) puszki instalator pokrywa rurę samym tylko rozpuszczalnikiem.
  3. Zły dobór szerokości taśm w rolce, przyjmuje się, że rury do DN 75/100 należy pokrywać taśmami o szerokości 50 mm, powyżej DN100 – 100mm i szerszych.
  4. Brak lub słaby naciąg taśm w trakcie ich nakładania na rurę, naprężenie taśm jest konieczne dla właściwej jej przyczepności do stali jak i przyczepności między-warstwowej. Brak naciągu taśm doprowadza do jej odspojenia w trakcie długoletniej eksploatacji i narażeniu na obciążenie gruntem, następnie uszkodzeniu powłoki.
  5. Brak jednego ze składników powłoki, nienałożenie primera, nałożenie tylko taśmy zewnętrznej itp.

III. POLIURETANY

 1. Czy Protegol może być stosowany na instalacjach napowietrznych?
  Tak. Izolacja PUR Protegol stosowana jest m.in. na przejściach ziemia powietrze. Trzeba pamiętać, że materiał utraci kolor (kreduje) dlatego zaleca się powierzchniowe użycie farby poliuretanowej odpornej na promieniowanie UV. Natomiast kredowy kolor nie ma wpływu na jakość powłoki i w żaden sposób nie zmienia właściwości technicznych materiału, jedynie wizualne.
 2. Czy Protegol można nakładać przy pomocy zwykłego pistoletu z dyszą obrotową?
  Nie, do właściwej aplikacji Protegolu (odpowiednia grubość z zachowaniem właściwych proporcji składników powłoki) konieczne jest zastosowania maszyny dozującej i podgrzewającej składniki powłoki Protegol.
 3. Czy Protegol można zastosować jako izolację pod przewiert?
  Tak
 4. Czy odpryśniętą powłokę można naprawiać i w jaki sposób?
  Służy do tego produkt Protegol 32-55L/TD lub Protegol Fast dedykowane do napraw izolacji PUR w warunkach budowy.
 5. Czy Atagor posiada atest do stosowania materiału Protegol z wodą pitną?
  Tak, posiadamy HK/W/0335/01/2015.
 6. Przy jakich naprężeniach materiał Protegol zachowują odporność?
  Przy odkształceniach do 13%.
 7. Czy można nakładać PUR na rury przed próbą stresową?
  Można
 8. Z jakimi izolacjami można łączyć Protegol?
  PUR jest kompatybilny ze wszystkimi izolacjami (PE, PP, FBE, Butyl), natomiast przy łączeniach z innymi izolacjami należy zachować zasadę nachodzenia tych różnorodnych izolacji "na siebie".
 9. Czy Protegol nadaje się do uzupełniania gumowania zbiorników?
  Nie, nie ma przyczepności na gumie.

IV. INOVER CASING FILLER

 1. Czy w razie rozszczelnienia rury gaz spenetruje do rury węchowej?
  Tak, masa Inover Casing Filler nie stanowi przeszkody dla ulatniającego się przez wydmuch gazu, nie ma niebezpieczeństwa jego "magazynowania" i w konsekwencji wybuchu.
 2. Czy masa Inover Casing Filler jest odporna na bakterie?
  Tak, jako jedyna firma posiadamy wyniki badań potwierdzające odporność mikrobiologiczną.
 3. Czy masa Inover Casing Filler jest bezpieczna w kontakcie z gruntem lub wodami?
  Tak, posiadamy atest PZH.
 4. Czy w przypadku mas typu Inover Casing Filler istnieje konieczność zostawiania tzw. węchówek i jak to tłumaczyć?
  Nie ma konieczności ale zaleca się. stosowanie kolumn wydmuchowych to wymóg bezpieczeństwa przy stosowaniu instalacji z rur osłonowych, masa Inover Casing Filler nie ingeruje w rozwiązanie techniczne rura osłonowa/rura przewodowa, stanowi tylko zabezpieczenie przeciwkorozyjne stalowej ścianki gazociągu.
 5. Jaka jest minimalna temperatura aplikacji w warunkach zimowych.
  Technika wtłaczania masy do przestrzeni wewnątrz rury osłonowej zapewnia możliwość aplikacji przy niskich temperaturach powietrza (nawet do -15 st. C). Podczas wtłaczania temperatura masy musi osiągać odpowiednią temperaturę, co w warunkach zimowych zapewnia podgrzewanie materiału w cysternie.
 6. Czy Inover Casing Filler można stosować z rurą osłonową lub przewodową z PE, GRP?
  Materiał może być stosowany w tego typu rozwiązaniach.

V. PŁOZY

 1. Czy posiadamy w ofercie płozy z kółeczkami?
  Nie ma w ofercie płóz z kółkami. W obecnie stosowanych na rynku płozach z kółkami, ich konstrukcja absolutnie nie zapewnia ich "przetrwania" przy układaniu rurociągu wewnątrz rury ochronnej. Elementy stalowe kółek (śruba, nakrętka, podkładka oś) stanowią wręcz źródło uszkodzeń izolacji przeciwkorozyjnej rurociągu. Kółka nie mogą przenieść ciężaru rury, w trakcie przepychania rury ulegają uszkodzeniu, o którym instalatorzy nie mają możliwości się dowiedzieć. Należy unikać stosowania takiego rodzaju płóz dystansowych.
 2. Czy pod płozy należy nawijać taśmę PE?
  Nie jest to konieczne ale z pewnością nawinięcie taśmy spowoduje lepszy zacisk płozy i jej stabilność. Stosując taśmę samowulkanizującą unikamy przesuwania się płóz.
 3. W jaki sposób są łączone elementy płóz?
  Na kliny, jedynym koniecznym do ich montażu narzędziem jest młotek.
 4. W jakiej odległości od siebie montuje się płozy?
  Standardowo w odległości maksimum 1,5mb od siebie lub według zaleceń projektantów.

VI. INOVER WAX

 1. Czy Atagor posiada w ofercie certyfikowaną powłokę w klasie A30?
  Tak, jest to INOVER WAX, zgodny z normą PN-EN12068:2002, certyfikat zgodności wydany przez INiG w Krakowie.
 2. Z jakich elementów składa się powłoka INOVER WAX?
  Taśma wewnętrzna T-Wax, Taśma zewnętrzna E-Wax, Masa do profilowania trudnodostępnych powierzchni – M-Wax.
 3. Gdzie stosuje się Inover Wax A30?
  Do izolowania powierzchni stalowych rurociągów podziemnych, a zwłaszcza połączeń kołnierzowych, kielichowych oraz elementów ruchomych i armatury np. kompensatorów, zaworów. Dodatkowo może służyć do izolacji bednarek, osłon kablowych (peszel - kabel).
 4. Jakie są zalety Inover Wax?
  Powłoka Inover Wax jest miękka i plastyczna, umożliwia łatwe izolowanie armatury o nieregularnych kształtach, zapewnia minimalną paroprzepuszczalność jest trwale elastyczna i odporna na wilgoć.
 5. Czy Inover Wax wymaga stosowania podkładu gruntującego?
  Nie wymaga.
 6. Czy można powtórnie wykorzystać masę M-Wax i taśmę T-Wax?
  Po demontażu elementu istnieje możliwość ponownego wykorzystania masy i taśmy.

VII. Regeneracja rurociągów i likwidacja wycieków

 1. Czy bandaż SYNTHO GLASS XT jest odporny na UV?
  Nie jest odporny na UV, należy go zabezpieczyć np. farbą odporną na UV bądź taśmą aluminiową lub powłoką SYNTHO-GLASS UV.
 2. Czy możliwa jest aplikacja bandaży NRI w temperaturach ujemnych?
  Jest możliwa, do -5°C ale przy zastosowaniu odpowiednich warunków: musi nastąpić utwardzanie materiału kocami grzewczymi lub stworzenie odpowiednich warunków środowiskowych (temperatura otoczenia, odpowiednia wilgotność) np. przy pomocy namiotu/ nagrzewnic.
 3. Czy materiałami NRI można naprawiać korozje wewnętrzną?
  Jest to możliwe poprzez pogrubienie od zewnątrz - po zlokalizowaniu takiego miejsca przez przebadanie rurociągu z pomocą tłoka inteligentnego z możliwością ciągłego pomiaru grubości ścianki.
 4. Czy można naprawiać defekt powyżej 80% ubytku materiałami NRI?
  Można pod warunkiem zastosowania specjalnych formuł obliczeniowych
 5. Czy można naprawiać nieklasowe (wadliwe) spoiny materiałami NRI?
  Można, posiadamy zrealizowane projekty i referencje. Czy SYNTHO GLASS XT może być stosowany do przewiertów Zaleca się stosowanie SYNTHO-SLEEVE do przewiertów.
 6. Kiedy można zasypać rurociąg po aplikacji bandaża?
  Po wstępnym utwardzeniu, po ok 2h w temp 23°C.
 7. Czy konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie aplikowanych materiałów NRI powłoką taśmową?
  Należy zabezpieczyć dodatkową powłoką miejsce styku z istniejącą izolacją rurociągu. Dla pewności zaleca się kompletne zaizolowanie opaski naprawczej systemem kompatybilnym z izolacją rury.
 8. Czym zabezpieczyć materiał NRI jeśli naprawa odbywa się na rurociągu napowietrznym?
  SYNTHO-GLASS UV lub innymi powłokami odpornymi na UV.
 9. Czy materiały NRI można stosować na materiałach PE i PP?
  Na PE nie można stosować, na PP tak, po właściwym przygotowaniu powierzchni.
 10. Jaka jest twardość SYNTHO-STEEL w porównaniu ze stalą?
  Twardość materiałów sztucznych mierzona jest w innej skali niż stali. Twardość SYNTHO STEEL wynosi 80 w skali Shora, gdzie maksimum wynosi 100 w skali Shora.
 11. Jaka jest gęstość/ciężar właściwy SYNTHO-STEEL?
  18,5g/cm3
 12. Czy SYNTHO-STEEL nadaje się do napraw-wypełnień części maszyn? Jaka jest odporność na ścieranie?
  Tak, możliwe jest wykorzystanie masy SYNTHO-STEEL jako uzupełnienie, wyrównanie powierzchni stalowej itp., w niektórych przypadkach możliwe jest obciążenie mechaniczne takiego miejsca.
 13. Do jakich konkretnie ciśnień są dopuszczone materiały NRI jeśli określenia z Urzędu Dozoru Technicznego mówią o zbiornikach i rurociągach bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, które według normy odnoszą się do maksymalnie do 0.5 bara?
  Określenia z uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego mówią również o rurociągach przesyłowych materiałów palnych a najwyższe ciśnienia aktualnie w przesyle to 84 bary.
 14. Do jakich maksymalnie dużych uszkodzeń można stosować COMPOSITE CLAMP?
  Średnica do 4-5cm.
 15. Jaka jest relacja ceny bandaża VIPER SKIN DO SYNTHO-GLASS XT? O ile droższa jest taka sama rolka VIPER SKIN?
  Cena uzależniona jest od parametrów pracy naprawianego rurociągu i ilości skalkulowanych warstw materiału do naprawy. Warto pamiętać, że nałożenie więcej niż 30 warstw SYNTHO-GLASS XT może być trudne do zachowania jego integralności, wtedy rekomendujemy VIPER SKIN.
 16. Jak chronić instalację zabezpieczoną systemem THERMO WRAP/ XT w przypadku potrzeby wspawania w pobliżu np. trójnika. Wysoka temperatura roznosi się po rurze?
  Priorytetem jest wykonanie połączeń spawanych, dopiero wtedy należy sprawdzić istniejącą, nałożoną wcześniej powłokę THERMO WRAP i w miarę konieczność naprawić miejsca uszkodzone spawaniem, odspojone itp.
 17. Czy rozwarstwianie się systemu THERMO WRAP przy jego cięciu można uznać za błąd wykonawczy (test po 24 h)?
  Nie, rozwarstwienie nie świadczy o złej aplikacji lub wadzie materiału. System działa jako całość a rozwarstwienie pojedynczych warstw nie zmniejsza wytrzymałości.
 18. Jak tłumaczyć obecność włókien kevlarowych w systemie SUBSEA (w jakim celu zostały zastosowane w materiale)?
  Kevlar pozwala (zwłaszcza przy dużych średnicach rur) przy skokach temperatur medium na kurczenie i rozkurczenie utwardzonej izolacji SUBSEA bez niebezpieczeństwa powstawania w niej mikropęknięć. Izolacja pracuje analogicznie do stalowej rury podlegającej termo-skurczom.
 19. Jak tłumaczyć obecność tytanu w szpachlówce THERMO FILL (w jakim celu)?
  Zwiększenie odporności w przypadku kontaktu z niektórymi chemikaliami.
 20. Czy ciepło wytwarzające się podczas mieszania SYNTHO-STEEL jest oznaką przegapienia momentu jego aktywacji chemicznej i czy tak wymieszana masa jest jeszcze aktywna?
  Ciepło świadczy o zachodzącej egzotermicznej reakcji chemicznej, masa jest aktywna do aplikacji 1-2 minuty po zmieszaniu.

VIII. Repero

 1. Gdzie są produkowane taśmy REPERO?
  W trosce o zachowanie najwyższej jakości produktu ATAGOR współpracuje jedynie z najlepszymi, wyspecjalizowanymi w danej technologii dostawcami surowców i półproduktów, zarówno z Europy jak z USA i Azji. Produkcja odbywa się w naszym zakładzie pod Poznaniem.
 2. Czy taśmy REPERO spełniają europejskie normy i czy mają certyfikaty z badań?
  Taśmy REPERO spełniają europejską normę EN-60454 a także zostały przebadane w Instytucie Energetyki, co potwierdzone zostało Raportem z badań (2015r.)
 3. Czy ATAGOR posiada certyfikat ROHS na taśmy?
  TAK - produkty spełniają dyrektywę RoHS 2002/95/WE.
 4. W jakiej klasie produktowej umiejscowione są taśmy REPERO i do, której firmy można je porównać?
  Produkty REPERO można określić mianem „bardzo dobry produkt w dobrej cenie”, jakość podobna do znanych marek jak 3M – Scotch, natomiast cena naszych produktów jest dużo bardziej atrakcyjna dla odbiorcy.
 5. Dlaczego taśma REPERO 701 SUPER jest znacząco droższa od taśmy REPERO 711?
  Taśma elektroizolacyjna 701 SUPER jest taśmą o podwyższonych parametrach mechanicznych i elektrycznych w stosunku do taśmy elektroizolacyjnej 711, mowa tu przede wszystkim o większej grubości taśmy 701 czyli 0.18mm, lepszym kleju oraz odporności na UV. W naszym klimacie znaczenie ma też podwyższona odporność na niższe temperatury.
 6. W jakich temperaturach powinno się przechowywać taśmy izolacyjne?
  Taśmy izolacyjne powinny być przechowywane w temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej tj. w przedziale od +18°C. do +23°C. lub w temperaturach niższych, natomiast zbyt wysokie temperatury są niewskazane. W przypadku przechowywania w temperaturze niższej taśmy przed zastosowaniem powinny zostać ogrzane do temperatury pokojowej.
 7. Jak zachowuje się taśma elektroizolacyjna REPERO 711 przy minusowych temperaturach?
  Do -10°C stopni taśma zachowuje swoją elastyczność. Zaleca się jednak przed aplikacją kondycjonowanie taśmy w temperaturze pokojowej. Praca ogrzaną taśmą nawet przy niskich temperaturach będzie dużo bardziej efektywna.
 8. Czy taśmy REPERO mają dopuszczenia do stosowania w górnictwie, czy są samogasnące?
  Taśma REPERO 701 posiada opinię techniczną zezwalającą na stosowanie jej w górnictwie podziemnym m.in. instalacjach strzałowych, taśma jest samogasnąca.
 9. Która taśma elektroizolacyjna REPERO w szczególności dedykowana jest do pracy na dużym mrozie?
  Do prac elektrycznych w ekstremalnie niskich temperaturach dedykowana jest taśma REPERO 738 TERMOBALANS, którą można stosować nawet przy temperaturze -40°C. W temperaturze poniżej zera dobrze zachowuje się również taśma REPERO 701.
 10. Która taśma wytrzyma długotrwałą temperaturę 105oC?
  Taśma REPERO 738 TERMOBALANS.
 11. Czy taśma REPERO 738 TRMOBALANS może byś stosowana na średnich napięciach?
  Tak
 12. Czy taśma REPERO 738 TERMOBALANS jest palna?
  Tak
 13. Czy mufa wykonana taśmą samowulkanizująca REPERO 721 wymaga dodatkowego zabezpieczenia taśmą zewnętrzną np. przy ekspozycji na promienie UV?
  Mufa kablowa wykonana przy użyciu taśmy samowulkanizującej REPERO 721 nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed promieniami UV z uwagi na dodatkową powłokę kauczukową na zewnątrz.
 14. Czy taśmy samowulkanizujące REPERO 721 mogą być stosowane bezpośrednio pod ziemią, czy klej jest rozpuszczalny przez wodę ?
  Taśma samowulkanizująca REPERO 721 posiada klej butylokauczukowy, który nie jest rozpuszczalny przez wodę, taśma może zostać zastosowana bezpośrednio pod ziemią.
 15. Co zrobić aby taśma samowulkanizująca REPERO 721 była bardziej miękka i łatwiej układała się na kablu?
  Taśma samowulkanizująca REPERO 721 ma budowę trójwarstwową, dlatego też w niższych temperaturach jest nieco twardsza i może delikatnie marszczyć się przy nakładaniu, w okresie zimowym przed zastosowaniem zaleca się ogrzanie tej taśmy poprzez kilkugodzinne sezonowanie w temperaturze pokojowej.
 16. Po co jest niebieska folia w taśmie REPERO 721?
  To folia przekładkowa, zapobiegająca sklejeniu się warstw taśmy – usuwa się ją przy aplikacji, podlega łatwej utylizacji (LDPE).
 17. Jakie są różnice między taśmami REPERO 722 i 721? Która jest lepsza?
  Obie są taśmami samowulkanizującymi. Taśma REPERO 721 jest trójwarstwowa, wymaga w czasie aplikacji naciągu minimum 200%. Taśma REPERO 722 jest jednowarstwowa, nie jest wymagany duży naciąg w czasie stosowania. Taśma REPERO 721 ma lepsze właściwości dielektryczne z uwagi na spoistą warstwę nośnika wewnątrz taśmy.
 18. Czy REPERO 1100 MULTIMASA jest odporna na substancje ropopochodne, co zrobić w przypadku konieczności zastosowania w miejscach narażonych na występowanie substancji ropopochodnych?
  REPERO 1100 MULTIMASA nie jest odporna na substancje ropopochodne, dlatego też w miejscach występowania w/w substancji zaleca się umiejscowić masę w puszce hermetycznej o wysokim IP.
 19. Czym REPERO 1100 MULTIMASA przewyższa produkty alternatywne, np. żywice?
  REPERO 1100 MULTIMASA jest jednoskładnikowa, jest trwale plastyczna tzn. nie twardnieje, można ją wyciągnąć z wcześniej zaaplikowanej puszki i powtórnie użyć, nie wysycha, nie pęka.
 20. Czy REPERO 1100 MULTIMASA jest ognioodporna, do jakich maksymalnych temperatur może być stosowana?
  REPERO 1100 MULTIMASA nie jest ognioodporna, może być stosowana od -30°C do +40°C.
 21. Jaki jest okres przydatności użycia REPERO 1100 MULTIMASY?
  REPERO 1100 MULTIMASA nie ma okresu ważności ponieważ jest trwale plastyczna i nie zmienia swoich właściwości nawet po kilku latach.
 22. Czym różnią się taśmy tekstylne REPERO 734 MONTERSKA i REPERO 735 INDUSTRY?
  Taśma REPERO 734 MONTERSKA jest taśmą twardą, „bez meszku” dedykowana do wiązkowania w elektrotechnice, natomiast taśma REPERO 735 INDUSTRY jest taśmą z „meszkiem” dedykowaną do branży motoryzacyjnej. Ponadto dzięki swojej strukturze taśma REPERO 735 INDUSTRY bardzo dobrze tłumi drgania i wycisza hałas, chroniąc jednocześnie przed uszkodzeniem wiązki przewodów i kable.
 23. W jakich branżach stosuje się taśmę REPERO 734 MONTERSKĄ i REPERO 735 INDUSTRY?
  REPERO 734 MONTERSKA: izolacje torów prądowych, odtwarzanie izolacji przewodów i kabli elektrycznych do 1 kV. REPERO 735 INDUSTRY: wiązkowanie w przemyśle maszynowym, pojazdach samochodowych, specjalnych, wygłusza drganie wiązek, chroni kable przed przetarciem i uszkodzeniem.
 24. Czy do aplikacji taśm do wiązkowania REPERO 734 MONTERSKA i REPERO 735 INDUSTRY wymagane są narzędzia tnące?
  Taśmy tekstylne REPERO 734 MONTERSKA i REPERO 735 INDUSTRY nie wymagają stosowania narzędzi tnących.
 25. Czy taśmy REPERO 734 MONTERSKA i REPERO 735 INDUSTRY utleniają się na słońcu?
  Podczas długotrwałej ekspozycji na UV mogą ulec wysuszeniu.
 26. Które taśmy i dlaczego sugerowane są do łączenia otulin w instalacjach sanitarnych?
  Do łączenia otulin zaleca się stosowanie taśm REPERO 801 typu duct z nośnikiem bawełniano-poliestrowym. Taśmy występują w różnych rozmiarach oraz w różnych kolorach, m in. czerwonym, żółtym i szarym.
 27. Jaka jest wytrzymałość pod ziemią folii kablowej REPERO?
  Folia kablowa REPERO wytrzymuje pod ziemią minimum 20 lat. Nie jest produkowana z surowców wtórnych z zanieczyszczeniami o niejednorodnej strukturze lecz z czystego PE.
 28. Czy firma ATAGOR produkuje nietypowe folie kablowe, np. nietypową szerokość, z wkładką i z napisem, ile wynosi czas oczekiwania?
  Firma ATAGOR w swojej ofercie posiada folie ostrzegawcze o grubości od 0.08mm do 0.5mm; szerokości od 10cm do 50cm, z opcją dowolnego napisu i wkładki metalowej.
 29. Czy taśmy aluminiowe są odporne na wysokie temperatury, czy mogą być stosowane przy budowie kominków?
  Taśmy aluminiowe REPERO 601 i zbrojone 641 dedykowane są do łączenia otulin w instalacjach grzewczych i chłodniczych, nie są odporne na bardzo wysokie temperatury dlatego też zaleca się ich stosowanie w instalacjach grzewczych ale nie w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł temperatury takich jak kominki.
 30. Jaki jest zakres temperatury pracy taśm aluminiowych?
  W zależności od grubości i rodzaju kleju: od - 20°C do +120°C.
 31. Czy można użyć taśmę aluminiową do łączenia izolacji za grzejnikiem lub przy kominku?
  Za grzejnikiem tak, za kominkiem użycie warunkuje temperatura gdzie granicą jest 120°C.
 32. Który produkt REPERO dedykowany jest do zabezpieczania otulin solarnych przed ptactwem, słońcem, deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi?
  Jest to taśma aluminiowa z podkładem butylowym REPERO 621, która występuje w szerokościach 5cm, 10cm oraz w formie płachty o szerokości 1m i długości do 15m (inne długości dostępne na życzenie klienta). Taśma ta zabezpiecza i znacząco wydłuża żywotność otulin piankowych stosowanych w OZE.
 33. Czy masa AQUASTOP 2100 nadaje się do uszczelnienia przejścia rury polietylenowej (wodnej)?
  Tak – masa AQUASTOP 2100 zwilża PE dlatego można nią uszczelniać przejścia kablowe i rurowe z polietylenu.
 34. Jakie ciśnienie wody gruntowej wytrzyma przejście uszczelnione masą AQUASTOP 2100?
  Uszczelnienie wykonane masą AQUASTOP 2100 wytrzyma około 1m słupa wody, przy zastosowaniu pełnego systemu – do 3 m słupa wody.
 35. Czy masa AQUASTOP 2100 ma datę przydatności do zastosowania, czy masa może stwardnieć w tubie po kilku latach?
  Masa AQUASTOP 2100 jest masą trwale plastyczną tzn. nie wyschnie w tubie, nie stwardnieje, dlatego masa ta nie ma daty ważności.
 36. Czym różni się AQUASTOP 2100 od MULTIMASY?
  Masa AQUASTOP 2100 po zastosowaniu wytrzymuje napór wody nawet do 3 metrów słupa, pęcznieje pod wpływem cieczy. Najwyższa technologia produkcji materiału zapewnia przyczepność do betonu, cegły, etc. MULTIMASA natomiast nie pęcznieje ale ma znakomite właściwości hydroizolacyjne i dielektryczne.
 37. Jak powinien być przygotowany otwór przepustowy do prawidłowej aplikacji systemu masy AQUASTOP 2100?
  Otwór na przepusty kablowe przy uszczelnieniu masą AQUASTOP 2100 nie wymaga specjalnego przygotowania, może być aplikowana m.in. na nieregularne kształty, mokre i suche powierzchnie, rury mogą być skośne i nie centryczne. Prawidłowo aplikowana masa powinna wypełniać cały otwór i być zabezpieczona od zewnątrz specjalnym mortarem.
 38. Czym różni się masa AQUASTOP 2100 od pianek i/lub silikonów?
  Silikony chłoną wodę i po pewnym czasie wysychają, co wiąże się z ich naturą i tzw. planowanym postarzaniem produktu, aby co pewien czas wymieniać na nowy, tak jak sprzęt elektroniczny czy żarówki. Pianki z kolei nie są szczelne hydraulicznie. AQUASTOP 2100 pęcznieje pod wpływem wody i ma bardzo dobrą przyczepność do betonu, cegły, etc. Nie starzeje się więc nie wymaga cyklicznej wymiany.
 39. Czy masa AQUASTOP 2100 jest agresywna (chemicznie) wobec izolacji kabli?
  Masa AQUASTOP 2100 jest neutralna chemicznie, nie uszkadza kabli.
 40. Czy masa AQUASTOP 2100 ma certyfikat niepalności?
  Nie. Miejsce zastosowania tego nie wymaga, a na zewnątrz można zastosować ognioodporny mortar, który chroni przepust przed ogniem i temperaturą.
 41. Czy taśmy techniczne typu duct z nośnikiem bawełniano-poliestrowym można stosować na zewnątrz?
  Tak, natomiast trzeba je zabezpieczyć przed bezpośrednim narażeniem na działanie promieni słonecznych. Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń idealna będzie taśma lub folia aluminiowa REPERO 621.
 42. Do czego służy taśma Instalacyjna REPERO 652?
  Do łączenia otulin grzewczych lub chłodniczych w osłonie PCV.
 43. Czym się różnią taśmy do otulin REPERO 801 i REPERO 652?
  Taśma REPERO 801 jest budowana na bazie tkaniny pokrytej PE i ma niskie wydłużenie względne – do otulin piankowych miękkich i rur spiro. Taśma REPERO 652 jest budowana na nośniku PCV i jest elastyczna, rozciągliwa, stosowana do otulin z płaszczem PCV.
 44. Dlaczego REPERO 722 jest taka miękka, czy w REPERO 722 jest ryzyko szybszego zerwania wobec REPERO 721?
  Taśma REPERO 722 jest wykonana na bazie kauczuku, następuje w niej szybsze przewężenie podczas naciągu w stosunku do REPERO 721. Taśmę REPERO 722 stosuje się w miejscach o nieregularnej powierzchni, trudnych do zaizolowania twardszymi taśmami.
 45. Czy REPERO 1100 MULTIMASA zmienia swoją konsystencję w minusowych temperaturach?
  Nie zmienia, jest trwale plastyczna w zakresie temperatur podanych w karcie technicznej.